MENU
TH EN

ก. บทนำ: สถานที่สำคัญ, วัดในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา

Title Thumbnail: พระในระเบียงคด (Cloister) รอบวัดมหาธาตุ, ที่มา: pinterest.com, วันที่เข้าถึง 19 เมษายน  2563. Hero Image: ภาพไม้สลักลายดาวเพดานประดับภายในอุโบสถ วัดศาลาปูน, ที่มา: Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," ซึ่งนำมาจาก "CUIR โครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตนกสิกร" วันที่เข้าถึง 9 เมษายน 2563.
ก. บทนำ: สถานที่สำคัญ, วัดในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา
First revision: Apr.19, 2020
Last change: Jul.11, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา
     ขอรวบรวมจัดทำเป็นสารบัญ ระเบียนสถานที่สำคัญ, วัดต่าง ๆ ทั้งในและนอกเกาะเมือง กรุงศรีอยุธยา โดยอ้างอิงจากตอนท้ายของหนังสือ "ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา" โดย น. ณ ปากน้ำ, ISBN 978-616-7767-53-6, พิมพ์ครั้งที่ 4 มีนาคม 2558 ของสำนักพิมพ์เมืองโบราณ เป็นหลัก คือ ลำดับที่ 001-238 (และสถานที่สำคัญ วัดที่สำคัญเพิ่มเติม นอกเหนือจากหนังสือฯ โดยเป็นระเบียนเริ่มตั้งแต่ลำดับที่ 239 เป็นต้นไป) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา สืบค้น และรวมข้อมูล ภาพ บทความ จารึก สำเนาเขียนเอกสารที่สำคัญ ๆ ฯลฯ ไว้ แก่ผู้สนใจสืบไป.
          
ภาพจากซ้ายไปขวา: น. ณ ปากน้ำ หรือ พลูหลวง หรือ นายประยูร อุลุชาฎะ, ที่มา: somersetmghm.blogspot.com, วันที่เข้าถึง 19 เมษายน 2563.,
และหนังสือ "ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา" โดย น. ณ ปากน้ำ 

 
     
แผนที่แสดงตำแหน่งวัดในเกาะเมืองอยุธยาและบริเวณโดยรอบ จาก 01. หน้าที่ 532-533.
 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   001  วัดพระศรีสรรเพชญ์  Phra Si Sanphet Temple (Who knows everything Temple)
   002  วัดพระราม  Phra Ram Temple (Gods Rama Temple)
   003  วัดมหาธาตุ  Mahathat Temple (Relics of the Lord Buddha Temple)
   004  วัดราชบูรณะ  Ratchaburana Temple (Royal Restoration Temple)
   005  วัดราชประดิษฐาน  Ratchabraditsathan Temple (Royal Place Temple)
   006  วัดญาณเสน  Yannasen Temple (Presentation of intuition Temple)
   007  วัดชุมแสง  Chum Sang Temple (A kind of Big Tree Temple)
   008   วัดธรรมิกราช  Dhammikaratch Temple (The fair or Dharmma King Temple)
   009  วัดหลังคาขาว  Lang Kha Khao Temple (White Roof Temple)
   010  วัดหลังคาดำ  Lang Kha Dam Temple (Black Roof Temple)
   011  วัดสังขปัด  Sangkhapat Temple
   012  วัดโพง  Phong Temple (Water bucket Temple)
   013  วัดส่องคบ  Songkaob Temple (Flambeau Temple)
   014  วัดไตรตรึงษ์  Trai Traeng Temple (A name of 2nd Level of Heaven, 6th heaven Temple)
   015  ตึกดิน  Tauk Din (Earth Buidling)
   016  วัดจันทร์  Chandra Temple (Moon Temple)
   017  เทวสถาน  Devastan (Gods Place)
   018  วัดฉัตรทันต์  Chatrathanta Temple
   019  วัดสะพานนาค  Saphan Nak Temple (Naga Bridge Temple)
   020  วัดดาวดึงษ์  Dao Deung Temple
   021  ศาลพระกาฬ  Kala Court
   022  หอกลอง  Drum Tower
   023  วัดเกษ  Kes Temple
   024  คุ้มขุนแผน (คุก)  Khom Khun Phan (Khun Phan Jail)
   025  วิหารพระมงคลบพิตร  Phra Mongkhon Bophit Sanctuary
   026  วัดใหม่ไชยวิชิต  Mai Chai Vichit Temple
   027  วัดวรโพธิ์  Vorabhodi Temple
   028  วัดระฆัง  Ra Khang Temple
   029  วัดวรเชษฐาราม  Worachettaram Temple
   030  วัดโลกยสุธา  Lokayasutha Temple
   031  วัดตึก  Tauk Temple
 กวางจำหลักไม้ ประดับที่เชิงบันไดธรรมาสน์วัดครุฑ กวางจำหลักไม้นี้ อาจสื่อความหมายถึง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
สถานที่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก.
จาก. Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," ที่สืบค้นต่อมาจาก CUIR, วันที่เข้าถึง 10 เมษายน 2563
 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   032  วัดโคกฉาง  Khok Chang Temple
   033  เจดีย์ศรีสุริโยทัย  Sri Suriyothai Pagoda
   034  วัดโคกขมิ้น  Khok Kamin Temple
   035  วัดขุนพราหมณ์ หรือ เจ้าพราหมณ์  Khun Brahmin or Chao Brahmin Temple
   036  วัดเก่า  Gaow Temple
   037  วัดยี่ราย  Yi Rai Temple
   038  วัดวิหารแกลบ  Viharn Glaab Temple
   039   วัดสังขแท้  Sangga Thare Temple
   040  วัดสังขทา  Sangga Tha Temple
   041  วัดเจดีย์ใหญ่  Chedi Yai Temple
   042  วัดอุโบสถ  Ubosod Temple
   043  คลังดีบุก  Tin Depot
   044  วัดเจ้าปราบ  Chao Prab Temple
   045  วัดโพธิ์เผือก  Bhodi Phaunk Temple
   046  วัดมหาสมัน  Maha Saman Temple
   047  วัดเฉาะ  Chea Temple
   048  วัดพระงาม  Phra Ngam Temple
   049  วัดป่าสะท้อน  Pa Sa Thon Temple
   050  วัดช้าง  Chang Temple
   051  วัดสาทดีชน  Saad Dee Chon Temple
   052  วัดป่าทราย  Pa Sai Temple
   053  วัดส้ม  Som Temple
   054  วัดป่าพาย  Pa Pai Temple
   055  วัดปราสาท  Prasart Temple
   056  วัดรักษ์  Raksa Temple
   057  วัดบรมพุทธาราม  Borom Buddharam Temple
   058  วัดสิงคาราม หรือ วัดสิงหาราม  Singkhara or Singharam Temple
   059  วัดสวนหลวงค้างคาว  Suan Luang Khang Khao Temple
   060  ตึกรับแขกเมืองฝรั่งเศส  Reception building in France
   061  บ้านวิชาเยนทร์  Wichayen House
   062  วัดท่าเรือ  Tha Reu Temple (River Port)

หอไตร หรือ หอพระไตรปิฎก วัดศาลาปูน ช่วง พ.ศ.2514-2519, จาก Facebook เพจ "นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา,"
ซึ่งนำมาจาก "CUIR โครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตนกสิกร" วันที่เข้าถึง 22 เมษายน 2563.
 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   063  วัดสิงนาราย  Singnarai Temple
   064  วัดจีน  Cheen Temple (Chinese Temple)
   065  วัดขุนเมืองใจ  Khun Muang Chai Temple
   066  วัดหอระฆัง  Hor Ra Khang Temple (Bell Tower Temple)
   067  เทวสถาน  Deva Stan (Shrine)
   068  วัดโคกม่วง  Khaok Maung Temple
   069  วัดสลัก  Salug Temple
   070   วัดสะพานถ่าน (วัดชัยภูมิ)  Saphan Taan Temple (Chaiyabhum)
   071  เจดีย์เจ้าอ้าย เจ้ายี่  Chao Ai, Chao Yi Pagoda
   072  วัดพลับพลาไชย  Plab Pla Chai Temple (Victory Pavilion Temple)
   073  วัดคงคาวิหาร  Ganges Viharn Temple (River Ganges Santuary Temple)
   074  วัดสุวรรณาวาส  Suwannavas Temple
   075  วัดท่าทราย  Tha Sai Temple (Sand Port Temple)
   076  วัดเขียน  Khien Temple (Writing Temple)
   077  วัดขุนแสน  Khun Saen Temple (Nobleman named Saen Temple)
   078  วัดขมิ้น  Khamin Temple (Turmeric Temple)
   079  วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร (วัดเสื่อ)  Sena Sana Ram Ratchaworaviharn Temple (Mat Temple)
   080  วัดปราสาท  Prasart Temple (Castle temple)
   081  วัดโรงม้า  Rong Ma Temple (Stable Temple)
   082  วัดลังกา  Langga Temple
   083  วัดโคกดอกไม้  Khok Dok Mai Temple (Flower Hump Temple)
   084  วัดโคกขมิ้น  Khok Kamin Temple (Turmeric Hump Temple)
   085  วัดกระบือ  Krabu Temple (Swamp Buffalo Temple)
   086  วัดโค  Kho Temple (Bull Temple)
   087  วัดกำแพง  Kamphaeng Temple (Wall Temple)
   088  วัดท่าโพ  Tha Pho Temple (Pho Port Temple)
   089  วัดสุวรรณดาราราม  Suwandaram Temple (Golden Temple)
   090  วัดจีน  Cheen Temple (Chinese Temple)
   091  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  Phanan Choeng Temple
   092  วัดรอ  Ror Temple (Embankment Temple)
   093  วัดโคก  Khok Temple (Hump Temple)
          
พระพุทธรูปปูนปั้น วัดพระราม เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอยุธยาตอนต้น ประดิษฐานในซุ้มจระนำด้านทิศเหนือของพระปรางค์ประธาน วัดพระราม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนภายในซุ้มเรือนแก้ว สันนิษฐานว่าพระหัตถ์ขวาทำปางประทานอภัย ลักษณะพระพักตร์เป็นรูปไข่ค่อนข้างกว้าง ไม่มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระโอษฐ์อิ่ม ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าส่วนพระเศียรได้หักหายไปแล้ว ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานให้ได้ชื่นชมความงดงามของฝีมือช่างไทยในอดีต., ที่มา: Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 24 เมษายน 2563.
 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   094  วัดมณฑป  Mandapa Temple (Pillared hall for public ritual Temple)
   095  วัดขอม  Khom Temple
   096  วัดใหม่บางกะจะ  Mai Bang Gaja Temple (New Bang Gaja Temple)
   097  วัดแม่นางโลก  Mae Nang Lok Temple (Madam "Nang Lok" Temple)
   098  วัดน้อย  Noi Temple (Little Temple)
   099  วัดกุฎี  Kudee Temple (Cubicle Temple)
   100  วัดโคกแร้ง  Khok Rang Temple (Hump Vulture Temple)
   101   วัดนางกุย  Nang Kuy Temple (Madam "Kuy" Temple)
   102  วัดสังขจาย  Sangkhachai Temple
   103  วัดขุนพรหม  Khun Prohm Temple (Nobleman called "Prohm" Temple)
   104  วัดยี่คำ  Yi Kham Temple (Two Gold Temple)
   105  วัดท่าสัก  Tha Sak Temple (Teak Port Temple)
   106  วัดชีธัมโม  Jee Dhamma Temple (Religious Nun Temple)
   107  วัดพญากง  Phya Gong Temple (Lord Gong Temple)
   108  วัดพญาพาน  Phya Phan Temple (Lord Phan Temple)
   109  วัดทอง  Thong Temple (Golden Temple)
   110  วัดโคกสูง  Khok Sung Temple (High Hump Temple)
   111  วัดวิหารเขียน  Viharn Khien Temple (Santuary called "Khien" Temple)
   112  วัดท่าหอย  Tha Haoi Temple (Clam Port Temple)
   113  วัดตระเว็ด  Travet Temple (Faerie Temple)
   114  วัดตะมะ  Tama Temple
   115  วัดนาค  Nak Temple (Naga Temple)
   116  วัดแก้วฟ้า  Kaow Fa Temple
   117  วัดไผ่ล้อมเล็ก  Pai Laom Lek Temple
   118  วัดสระสี่เหลี่ยม  Sra Si Liem Temple (Square Pond Temple)
   119  วัดท่าราบ  Ta Raab Temple
   120  วัดพุทไธศวรรย์  Buddhaisawan Temple
   121  วัดกะเต่อ  Kataer Temple
   122  วัดตำหนัก  Tamnak Temple
   123  วัดแดง  Daeng Temple (Red Temple)
   124  วัดนางกราย  Nang Kraiy Temple (Madam Kraiy Temple)
 


 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   125  วัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ  Saint Joseph Catholic Church
   126  วัดกลาง  Klang Temple
   127  วัดนาค  Nak Temple
   128  วัดใหม่  Mai Temple
   129  วัดสำเภาล่ม  Sampao Laom Temple
   130  วัดกุฎี  Kudee Temple
   131  วัดสนามไชย  Sanam Chai Temple
   132   วัดไชยวัฒนาราม  Chai Watthanaram Temple
   133  วัดกระช้าย  Krachai Temple
   134  วัดทุ่งประเชด (วัดวรเชตุเทพบำรุง)  Worachet Dhebbumrung Temple (Outter)
   135  วัดราชพลี  Ratchaplee Temple
   136  วัดกษัตราธิราช  Kasattrathirat Worawiharn Temple
   137  วัดธรรมาราม  Dhammaram Temple
   138  วัดท่าการ้อง  Tha Ka Rong Temple
   139  วัดช่องลม  Chong Lom Temple
   140  วัดภูเขาทอง  Phu Khao Thong Temple (Golden Temple)
   141  วัดกงจักร  Kong Chak Temple
   142  วัดชะพลู  Cha Plu Temple
   143  วัดขุนยวน  Khun Yuan Temple
   144  วัดศาลาปูน  Salapoon Voraviharn Temple
   145  วัดพนมยงค์  Phnom Yong Temple
   146  วัดเชิงท่า  Choeng Tha Temple
   147  วัดหัสดาวาส  Hatsadawas Temple
   148  วัดหน้าพระเมรุ  Nah Phramen Temple or Merujajigaram Voraviharn Temple
   149  วัดโคกพระยา  Khok Phraya Temple
   150  วัดไผ่ล้อม  Pai Laom Temple
   151  วัดตะไกร  Ta Krai Temple
   152  วัดกำแพง  Kam Phaeng Temple
   153  วัดเจ้าย่า  Chao Ya Temple
   154  วัดแจ้ง  Chaeng Temple 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   155  วัดขวิด  Kvid Temple
   156  วัดป่าแตง  Pa Daeng Temple
   157  วัดใหม่  Mai Temple
   158  วัดกฎีทอง  Kadee Thong Temple
   159  วัดโพธิ์  Bodhi Temple
   160  วัดนมด้วน  Nom Duon Temple
   161  วัดโรงฆ้อง  Rong Khong Temple
   162   วัดอินทาราม  Intharam Temple
   163  วัดวิหารทอง  Viharn Thong Temple
   164  วัดแม่นางปลื้ม  Mae Nang Pluem Temple
   165  วัดท่าโขลง  Tha Khlaong Temple
   166  วัดร้าง  Abandoned Temple (Wat Raang)
   167  วัดกาหลิบ  Kalib Temple (Caliph Sanctuary)
   168  วัดเสลี่ยง  Salieng Temple (Temple of palanquin)
   169  วัดกลางคลองสระบัว  Klang Klong Sra Buao Temple (In the middle of the lotus pond Temple)
   170  วัดศรีโพธิ์  Sri Bodhi Temple (The Devine Bodhi Tree Temple)
   171  วัดพรหมกัลยาราม  Brahma Gallaya Ram Temple
   172  วัดพระงาม  Phra Ngam Temple (A Beautiful Buddha Statue Temple)
   173  วัดจงกรม หรือ วัดจงกลม  Chong Grom Temple (Prostrating Temple) or Chong Glom Temple
   174  วัดปราสาท  Prasart Temple (Temple of Castle)
   175  วัดบัว  Bao Temple (Temple of Lotus)
   176  วัดดอกไม้  Dok Mai Temple (Temple of Flower)
   177  วัดพญาแมน  Phya Man Temple (Temple of Lord "Man")
   178  วัดสี่เหลี่ยม  Si Liem Temple (Temple of Quadrilateral)
   179  วัดงิ้ว  Ngiew Temple (Temple of Chinese Opera)
   180  วัดครุฑ หรือ วัดครุธาราม  Krut or Kruttharam Temple
   181  วัดท่าแค  Tha Kae Temple
   182  วัดช้าง  Chang Temple (Temple of the Elephant)
   183  วัดพร้าว  Praow Temple
   184  วัดสามวิหาร   Sam Viharn Temple
   185  วัดเจดีย์แดง  Chedi Daeng Temple 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   186  วัดสีฟัน  Si Fun Temple
   187  วัดกุฎีสูง  Ku-Di Sung Temple 
   188  วัดมหาโลก  Maha Lok Temple
   189  วัดมณฑป  Mondob Temple
   190  วัดงู  Ngu Temple (Temple of Snake)
   191  วัดสะพานเกลือ  Saphan Kluao Temple (Salt Bridge Temple)
   192  วัดอินทราวาส  Indravas Temple
   193   วัดข้าวสารดำ  Kaow San Dam Temple
   194  วัดสีจำปา  Si Champa Temple
   195  วัดแค (ราชานุวาส)  Kae Temple 
   196  วัดช่องลม  Chong Lom Temple
   197  วัดตองปุ  Tong Pu Temple
   198  วัดป่าโค  Pha Ko Temple
   199  วัดโคก  Kaok Temple
   200  วัดวิหารขาว  Viharn Kaow Temple
   201  วัดนางคำ  Nang Kham Temple
   202  วัดกระโจม  Kra Chome Temple
   203  วัดดุสิดาราม หรือ วัดดุสิตาราม  Dusidaram Temple
   204  วัดอโยธยา (วัดเดิม)  Ayodhya Temple
   205  วัดโบสถ์ราชเตชะ  Bot Ratch Teja Temple
   206  วัดประดู่ทรงธรรม  Pradu Song Dham Temple
   207  วัดจักรวรรดิ์ (วัดเจ้ามอญ) หรือ วัดจักรวรรดิ  Chakkrawadi Temple
   208  วัดกุฎีดาว  Kudi Dao Temple
   209  วัดสีกาสมุด  Seega Samut Temple
   210  วัดมเหยงคณ์  Ma hae yong Temple
   211  วัดร้าง  Abandoned Temple (Wat Raang)
   212  วัดช้าง  Chang Temple
   213  วัดขุนดิน  Khun Din Temple
   214  วัดตึก  Tauk Temple
   215  วัดสมณโกฏฐาราม  Samama Ghoththaram Temple
 
   ที่  วัด, สถานที่  Temple, Place
   216  วัดขี้หมู  Khee Moo Temple
   217  วัดนางคำ  Nang Kham Temple
   218  วัดโพธาราม  Bodharam Temple
   219  วัดพิชัยสงคราม  Pichai Song Kram Temple
   220  วัดกล้วย  Khlaui Temple (Temple of Banana)
   221  วัดสามปลื้ม  Sam Plaeum Temple
   222  วัดกุฎีหัก  Kudi Hag Temple
   223   วัดสี่เหลี่ยม  Si Liem Temple
   224  วัดเรไร  Ray Rai Temple
   225  วัดยักษ์  Yak Temple (Temple of Giant)
   226  วัดดุสิต  Dusit Temple
   227  วัดสะพานเรือก  Saphan Raung Temple
   228  วัดขนุน  Kanun Temple (Temple of Jackfruit)
   229  วัดขนาน  Kanan Temple (Temple of Parallel)
   230  วัดเกาะแก้ว  Kao Kaow Temple
   231  วัดปราสาท  Prasart Temple (Temple of Castle)
   232  วัดสมอ  Sa More Temple
   233  วัดใหญ่ชัยมงคล  Yai Chai Mongkhon Temple
   234  วัดเจดีย์สององค์  Chedi Song Ong Temple (Temple of Two Pagodas)
   235  วัดโบสถ์แดง  Bot Daeng Temple (Temple of Red Santuary)
   236  วัดกระโดก  Kra Daog Temple
   237  วัดพระนอน  Phra Naon Temple (Temple of the Reclining Buddha)
   238  วัดชุมพล  Chumpaon Temple


 
   239   วัดนก  Nok Temple
   240  วัดท่ายักษ์ / วัดพยัคฆ์  Tha Yak or Payak Temple
   241  วัดสีกุก  Si Kuk Temple
   242  ปราสาทนครหลวง  Nakhon Luang Prasart
  243  วัดใหม่ประชุมพล  Mai Prachumpol Temple
  244  วัดท้ายตลาด  Taiy Talat Temple
  245 วัดสาริกา (วัดเจดีย์ยอดหัก)  Sariga Temple (Magpie Bird Temple)


 

แผนที่ภายในพระราชวังหลวง, ที่มา: Facebook เพจ "นครประวัติศาสตร์อยุธยา," 
Cr. สำนักไทยบริการ ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, วันที่เข้าถึง 24 มิถุนายน 2563


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย

01.  จากหนังสือ "ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา" โดย น. ณ ปากน้ำ, ISBN 978-616-7767-53-6, พิมพ์ครั้งที่ 4 มีนาคม 2558 ของสำนักพิมพ์เมืองโบราณ
info@huexonline.com