MENU
TH EN
Title Thumbnail: เศียรพระพุทธรูปที่พบ ณ วัดธรรมิกราช ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา, ที่มา: thailandtourismdirectory.go.th, วันที่เข้าถึง 11 มกราคม 2563
008. วัดธรรมิกราช
First revision: Jan.10, 2020
Last change: Jul.11, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และรจนาโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 
     วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธย่ทางด้านทิศเหนือ ติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออก ในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยพระยาธรรมิกราช พระราชบุตรแห่งเจ้าชายสายน้ำผึ้ง เมื่อแรกสถาปนานั้น ขนานนามว่า "วัดมุขราช" ต่อมาได้เป็นชื่อเป็นวัดธรรมิกราช
     วัดธรรมิกราชปรากฎชื่อในสมัยอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-2111) โดยพระองค์ให้จองจำพระศรีศิลป์ซึ่งก่อการกบฎไว้ ณ วัดธรรมิกราช จากนั้นได้ปรากฎชื่อวัดธรรมิกราชอีกครั้ง ในคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต (พ.ศ.2301) เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรฯ ในขณะนั้น ได้ทรงนิมนต์ "พระธรรมโคดม" พระเถระผู้ใหญ่จากพระอารามแห่งนี้ไปเทศนาโปรดเจ้าสามกรม ให้สมัครสมานสามัคคีกันตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
     ในสมัยอยุธยา วัดธรรมิกราชเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายไม่น้อยในคราวสงครามเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


โบราณสถานของวัดธรรมิกราชที่เป็นหลักสำคัญมีสี่แห่ง คือ
  1. เจดีย์ทรงระฆังมีสิงห์ล้อม
  2. วิหารหลวง
  3. พระอุโบสถ
  4. วิหารพระพุทธไสยาสน์

Gallery
ภาพที่ 01: การจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน วังจันทรเกษม เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันโบราณวัตถุบางชิ้นได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา, ที่มา : Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 19 มกราคม 2563.
ภาพที่ 02-03: ที่มา : Facebook ห้อง "มองหลายมุมเรื่องกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 30 มกราคม 2563.
ภาพที่ 04: วิหารหลวง, ที่มา : Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 06 กุมภาพันธ์ 2563.
ภาพที่ 05-18: ที่มา : Facebook ห้อง "Kittirat Kanjanaprakasit", วันที่เข้าถึง 11 กรกฎาคม 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com