MENU
TH EN

การบริหารและการจัดการ

1 2
30.11.2023
การจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง 1
01.02.2021
การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
02.03.2022
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 1
04.03.2022
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 2
30.08.2023
การจัดการด้านความเสี่ยง ตอนที่ 1
28.02.2024
การจัดการด้านความเสี่ยง ตอนที่ 2
06.03.2020
สรุปสาระสำคัญ "ประธานกรรมการมืออาชีพ" ตอนที่ 1
07.08.2020
โครงการต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 1
14.09.2020
โครงการต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 2
26.08.2022
OKRs: เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตอนที่ 1
21.06.2024
OKRs: เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตอนที่ 2
07.06.2024
OKRs: งานภาคสนาม 1
31.10.2018
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ตอนที่ 1
22.11.2018
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง: คู่มือกระบวนการ ตอนที่ 1
08.01.2021
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
1 2
info@huexonline.com