MENU
TH EN

การบริหารและการจัดการ

1 2
30.11.2023
การจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง 1
17.11.2023
การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
09.02.2024
การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
09.02.2024
การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
01.02.2021
การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
02.03.2022
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 1
04.03.2022
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 2
30.08.2023
การจัดการด้านความเสี่ยง ตอนที่ 1
28.02.2024
การจัดการด้านความเสี่ยง ตอนที่ 2
06.03.2020
สรุปสาระสำคัญ "ประธานกรรมการมืออาชีพ" ตอนที่ 1
07.08.2020
โครงการต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 1
14.09.2020
โครงการต่อต้านการทุจริต ตอนที่ 2
02.04.2022
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการดำเนินการ
06.02.2019
พัฒนาการของบาล้านซ์สกอร์การ์ด ตอนที่ 1
26.08.2022
OKR: เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตอนที่ 1
1 2
info@huexonline.com