MENU
TH EN

OKR: เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตอนที่ 1

OKR: เป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตอนที่ 1
First revision: Dec.30, 2020
Last change: Mar.16, 2021
 • Objective and key results - OKR คือ กรอบการกำหนดเป้าหมายสำหรับการกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ (a goal-setting framework for defining and tracking objectives and their outcomes.)
 • Objectives and Key Results (OKR) กรอบความคิดที่นำมาวิพากษ์วิจารณ์ วิธีการตั้งเป้าประสงค์ ช่วยให้บริษัทวางเป้าหมายไปในแนวเดียวกัน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ สามารถพัฒนา OKR ได้ด้วยสเปรตชีท และมีทั้งที่เป็นซอฟท์แวร์ (a critical thinking framework and goal setting methodology that helps companies to align goals and ensure everyone is working collaboratively on goals that really matter. OKRs can be implemented using spreadsheets, or more commonly, with a OKR software.)
 • อะไรคือ OKRs (What are OKRs?)
  • OKR เป็นระบบการจัดการเป้าหมายโดยทีมงานต่าง ๆ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็ก เพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายยืดขยับได้ โดยผ่านกรอบงานที่เริ่มงานพร้อมกันไป มีข้อมูลป้อนกลับ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประสานงานกับและการแก้ไขปัญหา (OKR is a goal management system used by teams, large, and small, to collaborate and achieve stretch goals through a framework that requires regular check-ins, feedback, continuous learning, collaboration and problem-solving).
  • OKRs นั้นง่าย ๆ แล้วมีพละกำลังพอที่จะใช้กับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นและบรรษัทขนาดใหญ่เพื่อตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่มีการมุ่งเน้นและเป็นไปในแนวทางมุ่งสู่เป้าหมาย. (OKRs are simple yet powerful as they are useful for startups and large corporations to execute their strategy with focus and alignment.)
  • เป้าประสงค์ (O ใน OKR) นั้น เป็นเชิงอปริมาณและมีแรงดลใจ มีกรอบเวลา (โดยทั่วไปเป็นรายไตรมาส) เป้าหมายถูกกำหนดตัดสินใจโดยทีมงาน (อาจกล่าวได้ว่านำคนจากส่วนอื่นเข้ามาร่วมด้วย) หรือเฉพาะบุคคล {Objectives (the O in OKR) are qualitative and inspirational, time-bound (typically in a quarter) goals to be executed by a team (say, Recruitment) or an individual.}
 • หลักการทั่วไปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Andy Grove กล่าวได้ว่าเป็นบิดาแห่ง OKRs ได้แนะนำหลักการนี้ให้แก่บริษัท Intel และในหนังสือของเขาในปี ค.ศ.1983 ชื่อ High Output Management.
 • หลักการที่มีประสิทธิผลของ OKR นี้ อธิบายได้โดย John Doerr โดยกล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญสามารถวัดได้. ซึ่งในท้ายที่สุดคุณจะเห็นมัน. และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ : ฉันทำมันแล้ว, หรือยังไม่ได้ทำ? ใช่ หรือ ไม่ใช่ ง่าย ๆ อย่าตัดสินอะไร - The key result has to be measurable. But at the end you can look. And without any arguments: Did I do that, or did I not do it? Yes? No? Simple. No judgments in it”.
 • OKRs ประกอบด้วย เป้าประสงค์ (Objective) - มีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจน - และมี 3-5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ – มีการวัดที่ชี้เฉพาะใช้ติดตามผลสำเร็จของเป้าหมาย. เป้าหมายของ OKR นั้นเป็นการกำหนดวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการปฏิบัติที่หนักแน่น เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญมีช่วงการวัดเป็น 0-100% หรือหน่วยนับ (เช่น บาท % จำนวนรายการ และอื่น ๆ ) วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ควรได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่จะช่วยทำให้บรรลุสิ่งที่ริเริ่มต่าง ๆ (initiatives). ซึ่งเป็นแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์บรรลุความสำเร็จ และเคลื่อนไปข้างหน้ายังผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ. เช่น

 
 • หากมีการแนะนำว่าอัตราความสำเร็จตามเป้าหมายของท่านสำหรับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญเป็น 70% แล้ว. อัตราความสำเร็จ 70% นี้ จะช่วยให้ท่านฮึกเฮิมหรือได้รับการกระตุ้นในการสร้างเป้าประสงค์เชิงการแข่งขัน นั่นหมายถึงท่านจะต้องเร่งคนงานให้ทำให้ทัน ให้สำเร็จให้ได้ (ลดความเสี่ยงในอันที่จะไม่บรรลุตามเป้า). หากผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญบรรลุผล 100% อย่างสม่ำเสนอแล้ว, ก็ต้องมีการปรับค่า ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญใหม่.
 • อาจจะมีการแบ่งปัน OKR ทั่วทั้งองค์กร โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ด้วยความตั้งใจ ที่จะจัดแนวและมุ่งเน้นความพยายาม. (OKRs may be shared across the organization with the intention of providing teams with visibility of goals with the intention to align and focus effort.)
 • โดยทั่วไปแล้ว OKR จะถูกกำหนดไว้ที่ระดับบริษัท ทีมงาน และส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ ว่านี่ทำให้เกิดแนวทาง วิธีการหรือแบบจำลองน้ำตก (Waterfall approach) มากเกินไป, มีคนหลีกเลี่ยงแนวปฏิบัติหลักการหลาย ๆ ด้านของ OKRs อยู่. (OKRs are typically set at the company, team, and personal levels although there is criticism that this causes too much of waterfall approach, something that OKRs in many ways intend to avoid.)
 • แบบจำลองหรือวิธีการน้ำตก (Waterfall Model or Approach) เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสม กำหนดปัญหา หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะเน้นศึกษา 5 ประการ
  • ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility)
  • ความเหมาะสมทางด้านการปฏิติงาน (Operational Feasibility)
  • ความเหมาะสมทางด้านการเงิน (Financial Feasibility)
  • ความเหมาะสมทางด้านเวลา (Schedule Feasibility) และ
  • ความเหมาะสมสมทางด้านบุคลากร (Human Feasibility)
 • แต่ OKRs ก็มีการทับซ้อนใกล้เคียงกับกรอบงานเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ เช่น OGSM (Objectives, Goals, Strategies, and Measures) (ซึ่งมีการใช้ในญี่ปุ่นของทหารอเมริกันหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมา P&G หรือ Procter & Gamble ก็นำแนวทางนี้มาปรับใช้ด้วย). และ X-Matrix ของ Hoshin Kanri.
 • อย่างไรก็ตาม OGSM มี “กลยุทธ์” เป็นส่วนประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ OKR ยังทับซ้อนกับกรอบการจัดการประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่าง KPI และ balanced scorecard (ดัชนีชี้วัดที่สมดุล).
 • ประโยชน์หลักของ OKRs คือ การมุ่งเน้น การจัดวางตำแหน่ง และการมีส่วนร่วม (The key benefits of OKRs are focus, alignment, and engagement.)
 • ปัจจุบันได้มีการจัดทำแอบพลิเคชั่นด้าน OKRs กันแพร่หลายเช่น profit.co มีนิยาม ประโยชน์ ตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ที่สำคัญดังนี้:
 • OKRs – เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลยุทธ์และผลสำเร็จตามเป้าหมาย (OKRs – The Bridge between Strategy and Achievement of Goals): การก่อร่างสร้างบริษัทที่มีวิสัยทัศน์นั้นต้องการวิสัยทัศน์ร้อยละหนึ่ง และต้องการให้กระบวนการทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกัน (มุ่งตรงสู่เป้าหมาย) ร้อยละเก้าสิบเก้า - “Building a visionary company requires one percent vision and 99 percent alignment”. Jim Collins Built to Last.
 • OKRs จะช่วยทีมงานและบริษัทปฏิบัติการเป้าหมายด้านกลยุทธ์ด้วยกรอบงานด้านการดำเนินงานที่กำหนดไว้ดีแล้ว OKRs มีการใช้งานกันอยู่ในกิจการด้านเทคโนโลยีขนาดยักษ์ที่ได้ปฏิวัติโลกในศตวรรษที่ 21 - แอปเปิ้ล กูเกิ้ล อเมซอน ไมโครซอฟท์ เน็ตฟลิก ทวิทเตอร์ และ สปอร์ตีฟ พร้อม ๆ กับกิจการเพิ่งเริ่มต้นนับไม่ถ้วนและบริษัทด้านนวัตกรรมต่าง ๆ (OKRs help teams and companies execute their strategic goals using a well-defined operational framework. OKRs are actively used by the technology titans revolutionizing our 21st-century world – Apple, Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Twitter, and Spotify, as well as countless start-ups and innovative companies.)
 • “However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” – Sir Winston Churchill.
 
เป้าประสงค์ (Objectives) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) แผนต่าง ๆ (Plans)
ต้องสร้างแรงดลใจ (Aspirational) วัดได้ (Measurable) กิจกรรม/การริเริ่มต่าง ๆ (Actions/Initiatives)
เชิงอปริมาณ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) ยุทธวิธี (Tactical)
มีกรอบเวลา (Time Bound) ตระหนักได้ว่าก่อให้เกิดคุณค่าแก่กิจการ (Value-based) กำหนดติดตามเป็นรายสัปดาห์ (Weekly Priorities)
 
 

ที่มา:
 1. www.weekdone.com,   วันที่เข้าถึง 16 มีนาคม 2564.
 2. profit.co,   วันที่เข้าถึง 30 ธันวาคม 2563. 
info@huexonline.com