MENU
TH EN

พระราชประวัติ สาแหรก และทหารหาญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช

1 2
28.04.2021
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - บทที่ 1: พระราชสมภพ - สร้างกลุ่มชุมนุมและกอบกู้เอกราช
15.01.2022
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - บทที่ 2: ปราบดาภิเษก - สงครามป้องกันประเทศ
22.11.2016
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - บทที่ 3: สงครามป้องกันประเทศกับพม่า (ราชอาณาจักรอังวะ)
10.01.2017
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - บทที่ 4: ขยายพระราชอาณาเขต - ศาสนา
18.08.2020
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - บทที่ 5: ธำรงความเป็นรัฐไทย
20.08.2020
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - บทที่ 6: การค้าและการต่างประเทศในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี
28.04.2021
สายสกุลหลัก - โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นปฐมวงศ์
28.04.2021
ราชสกุลสินศุข
26.04.2019
ราชสกุลอินทรโยธิน
11.08.2013
ราชสกุลพงษ์สิน
11.08.2013
ราชสกุลอินทโสฬส
09.11.2023
พระยาพิชัยดาบหัก
09.11.2023
หลวงพรหมเสนา หรือ เจ้าพระยานครสวรรค์
09.11.2023
หมื่นราชเสน่หา
09.11.2023
พระเชียงเงิน
1 2
info@huexonline.com