MENU
TH EN

โครงการต่อต้านการทุจริต

โครงการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption Project)
First revision: Jan.07, 2019
Last revision: Jan.29, 2019

     เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นมะเร็งร้ายของสังคมเศรษฐกิจไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาช้านาน ถึงเวลาแล้ว ต้องต่อต้านเดี๋ยวนี้ เวลานี้ พวกเราทุกคนต้องยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข พัฒนาสถาวร ยั่งยืน วิวัตน์ไปอย่างถูกต้อง มีจริยธรรม เป็นและสร้างบรรทัดฐานแก่ลูกหลานของเราสืบไปครับ.
 • คอร์รัปชั่น (Corruption) ประกอบด้วย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Side) "การใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตน"  ฝั่งอุปทาน (Supply side) "การซื้อความได้เปรียบในการแข่งขัน"
 

        มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (พ.ศ.2558) "ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไป เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน มิให้การกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
       บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้น หรือไม่ก็ตาม"


รูปลักษณะของคอร์รัปชั่น (Forms of Corruption)
 1. การกิน/ติดสินบน (การใช้สิ่งจูงใจเชิงบวกเพื่อจุดประสงค์ที่เสียหาย) (Briberythe use of positive inducements for corrupt aims)
  • เงินสดหรือการชำระแบบอื่นเพื่อประกันสัญญา/ขอรับใบอนุญาต (Cash or other payments to secure contract / obtain a license)
  • ของขวัญมากเกินไป การบริจาคทางการเมือง/การกุศลที่ไม่เหมาะสม (Excessive gifts, improper political/charitable contributions)
  • สินบน/เงินทอน (Kickbacks)
  • การจ่ายเพื่อให้อำนวยความสะดวก (Facilitation payment)
 2. การกรรโชก (ทรัพย์) (การใช้การคุกคามเพื่อจุดประสงค์ที่เสียหาย) (Extortion - the use of threats for corrupt aims)
  • การเรียกร้องด้วยการคุกคามที่อันตราย หากไม่ตรงตามความต้องการ (Demanding money with a threat of harm if demands are not met.)
 3. เงินรางวัลที่ผิดกฎหมาย (Illegal gratuity)
  • ให้/รับบางสิ่งบางอย่าง หลังจากทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณื (Giving/receiving something after transaction is completed.)
 4. ผลประโยชน์ทับซ้อน/การเลือกปฏิบัติ (Conflict of interest/Nepotism/Cronyism)
  • การขัดแย้งกัน/ปะทะกันระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะ (A clash between the person's self-interest and public interest.).

     ข้อมูลจาก Transparency International ซึ่งได้มีการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index - CPI) ทั่วโลกจำนวน 183 ประเทศ สรุปข้อมูลปี พ.ศ.2560 ไว้ดังนี้
  ที่ ประเทศ คะแนน CPI ปี 2017 (ปี 2016) อันดับที่ จำนวนแหล่งที่มาของข้อมูล
  1  นิวซีแลนด์ (New Zealand) 89 (90) 1 8
  2  เดนมาร์ค (Denmark) 88 (90) 2 8
  3  ฟินแลนด์ (Finland) 85 (89) 3 8
  4  นอร์เวย์ (Norway) 85 (85) 3 8
  5  สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 85 (86) 3 7
  6  สิงคโปร์ (Singapore) 84 (84) 6 9
  7  สวีเดน (Sweden) 84 (88) 6 8
  8  แคนาดา (Canada) 82 (82) 8 8
  9  ลักเซมเบิร์ก (Luxemberg) 82 (81) 8 6
  10  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 82 (83) 8 8
  101  ไทย (Thailand) 37 (35) 96 9
           
    Global Average 43.07    
 
ที่มา: Transparency International website (www.transparency.org), วันที่สืบค้น 7 มกราคม 2562.

     จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย อยู่ในระดับท้าย ๆ เป็นลำดับที่ 101 จาก 183 ประเทศ ค่าเฉลี่ยดัชนีของโลกอยู่ที่ 43.07 คะแนน ของไทยเราได้ 37 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ง Transparency International จะประมวลจากข้อมูลอ้างอิงแต่ละประเทศ 6-9 แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
     หากระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย เป็นเช่นนี้ และหากไม่มีการปรับปรุงยกระดับในปีต่อ ๆ ไป ย่อมส่งผลเสียในระดับเครดิตของประเทศ จะถูกจำกัดในการระดมทุนในโครงการต่าง ๆ จากแหล่งหรือกองทุนในระดับสากล ทั้งนี้เพราะเจ้าของเงินทุน เกิดความลังเล ขาดความเชื่อมั่น และมีความไม่แน่ใจว่าเงินทุนที่ลงไปนั้น จะนำไปใช้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการเพียงใด ย่อมมีสัดส่วนถูกถ่ายผองออกไปจากการคอร์รัปชั่นมากน้อยตามดัชนีฯ ข้างต้นอย่างแน่นอน.
 
     และเมื่อพิจารณาดัชนี Corruption Perceptions Index ปี พ.ศ.2560 เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน สรุปได้ดังนี้ 
  ที่ ประเทศ คะแนน CPI ปี 2017
(ปี 2016)
อันดับที่ของโลก จำนวนแหล่งที่มาของข้อมูล
  6  สิงคโปร์ (Singapore) 84 (84) 6 9
  32  บรูไน ดารูสสะลาม (Brunei Darussalam) 62 (58) 32 3
  63  มาเลเซีย (Malaysia) 47 (49) 62 9
  95  ติมอร์-เลสเต้ (Timor-Leste) 38 (35) 91 3
  98  อินโดนีเซีย (Indonesia) 37 (37) 96 9
  101  ไทย (Thailand) 37 (35) 96 9
  110  เวียดนาม (Vietnam) 35 (33) 107 8
  111  ฟิลิปปินส์ (Philippines) 34 (35) 111 9
  132  พม่า (Myanmar) 30 (28) 130 7
  138  ลาว (Loas PDR) 29 (30) 135 5
  161  กัมพูชา (Cambodia) 21 (21) 161 8
           
    คะแนนเฉลี่ยอาเซียน (Asean Average) 44.83    
ที่มา: Transparency International website (www.transparency.org), วันที่สืบค้น 7 มกราคม 2562.

     และเมื่อพิจารณาตารางข้างต้น ถึงดัชนีการรับรู้การทุจริตในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่ในระดับกลาง ๆ ในบรรดาประเทศอาเซียนซึ่งล้วนแล้วแต่มีดัชนีฯ ที่ไม่ดีนัก (ยกเว้นสิงคโปร์) สิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ เกาะที่เต็มไปด้วยหินลูกรัง มีกะลาสีเรือจีนโพ้นทะเล ชวา จาม แขก อินเดีย มาเลย์ อยู่คละกัน เมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นประเทศที่เน้นธรรมาภิบาล มาตรฐาน และคุณภาพ ให้ความสำคัญกับดัชนีการรับรู้การทุจริตมาก อยู่ในอันดับที่ 6 และระดับต้น ๆ ของโลกมาหลายปีแล้ว ทำให้กองทุน แหล่งทุนต่าง ๆ ให้ความน่าเชื่อถือ สามารถระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ ได้มาก ด้วยเงื่อนไขที่ดี และต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ 
     ซึ่งเงินทุน (Capital Funds) เหล่านี้เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสิงคโปร์ในระดับนานาชาติได้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน.

 

ที่มา: www.unodc.org, วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2562

     ด้วย "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" หรือ "Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)" อันเป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ได้นำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ Transparency International มาประยุกต์ใช้ และได้ให้ PwC Thailand มาร่วมในการแก้ไขออกแบบ ที่ Website Huexonline.com ได้นำมาแสดงนี้ เป็น เวอร์ชั่น 2.0 14 มกราคม 2559
    ใคร่ขออนุญาตทาง CAC และ IOD มา ณ โอกาสนี้ โดยขอเผยแพร่ ขยายรายละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใด ๆ ครับ

 
                               

8 หลักการในแบบประเมินตนเอง

หลักการ
การห้ามคอร์รัปชั่น ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ภาคบังคับ   มี 7 ข้อ
     หลักการข้อที่หนึ่งในสองข้อของการดำเนินธุรกิจคือ "บริษัทควรห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม" หมายความว่า การดำเนินงานทุกอย่างของบริษัทจะต้องเป็นไปตามนโยบายห้ามการคอร์รัปชั่น ซึ่งควรได้รับการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า บริษัทห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ตัวอย่างนโยบาย เช่น "บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน"

     การกำหนดนิยามของการคอร์รัปชั่นจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุขอบเขตของความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ คำนิยามสามารถอ้างอิงมาจากคำที่ใช้อยู่แล้วในธุรกิจ เช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้ใจ นอกจากนี้ คำนิยามยังสามารถระบุรายละเอียดของการทำคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงแนวการทำธุรกิจกับบุคคลที่สามด้วย
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
 1  บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น            
 2  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ            
 3  บริษัทได้กำหนดคำนิยามของการคอร์รัปชั่น            
 4  คำนิยามได้ครอบคลุมการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถุกต้อง เชน การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน            
 5  บริษัทห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก            
 6  บริษัทมีแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) หรือนโยบายลักษณะเดียวกัน ที่ระบุอย่างชัดเจนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น            
 7  บริษัทมีการประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น            ความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภาคบังคับ  มี 3 ข้อ
     หลักการข้อที่สองของธุรกิจคือ "บริษัทควรมุ่งมั่นพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ซึ่งบริษัทสามารถให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยพัฒนาและสื่อสารให้บุคคลภายนอกทราบถึงรายละเอียดของมาตรการนี้ การสื่อสารควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแสดงสารจากกรรมการผู้จัดการ (หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อแสดงการยอมรับในการนำไปปฏิบัติ การแสดงความมุ่งมั่นจากกรรมการผู้จัดาร (หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นสิ่งสำคัญในการจูงใจและแสดงความเป็นผู้นำในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทสามารถสื่อสารรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยจัดทำในรูปของเอกสารแจก (brochure) ให้แก่พนักงานและคู่ค้าทั้งหมดของบริษัท

 
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
 8  บริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เช่น ระบุในค่านิยมขององค์กร (Values) แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) นโยบายและระเบียบ การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การอบรม การควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ            
 9  บริษัทมีขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น            
 10  ขั้นตอนในการปฏิบัติได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท            
การพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
     เมื่อบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นแล้ว ควรต้องทำมาตรการเพื่อการปฏิบัติอย่างละเอียด และถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทำธุรกิจ มาตรการที่จัดทำขึ้นนี้ จะต้องได้รับการปฏิบัติ ติดตาม รายงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำเอกสาร ภาคบังคับ  มี 1 ข้อ
     การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบันทึกแนวทางการปฏิบัติ การติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติ และเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ หากบริษัทไม่มีมาตรการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด อาจทำให้บริษัทไม่พบข้อบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ทันสมัย อาจทำให้บริษัทไม่สามารถเอาผิดกับการปฏิบัตินั้นได้

 
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
11  มาตรการปฏิบัติได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท            
การประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภาคบังคับ  มี 3 ข้อ
    มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพควรจัดทำให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของแต่ละบริษัท การประเมินความเสี่ยงทำให้บริษัทสามารถระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชั่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง

 
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
12*  ในการจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทด้วย           [โปรดกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบในภาคผนวก]
13* ในกรณีที่บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้จัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้           [โปรดกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบในภาคผนวก]
14 บริษัทมีคำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เช่น มีแผ่นพับ (Brochure) ให้แก่พนักงานหรือคู่ค้าเพื่ออธิบายการปฏิบัติในรายละเอียด            


ความสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคบังคับ  มี 1 ข้อ
     โดยปกติบริษัทมักชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่าบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศที่บริษัทมีกิจการอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงควรทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงความเสี่ยง และบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม

 
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
15  บริษัทมีการแจ้งต่อบุคคลภายนอกว่านโยบายของบริษัทคือการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น            รูปแบบของการคอร์รัปชั่น
     รูปแบบของการคอร์รัปชั่นแต่ละแบบมักต้องการคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น นโยบายอย่างละเอียด วิธีการใช้วิจารณญาณ เพื่อให้บริษัทปราศจากการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีการปฏิบัติให้เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ประเมินได้

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
     การช่วยเหลือทางการเมืองคือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การกำหนดว่ากิจกรรมใดเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองอาจทำได้ยาก การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่นการให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง ก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน.

     การช่วยเหลือทางการเมืองอาจเป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่จะสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย โดยให้การสนับสนุนด้านการเงินหรืออื่น ๆ แก่พรรคการเมือง ทั้งนี้ กฎหมายและวิธีปฏิบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ การช่วยเหลือทางการเมืองอาจถือว่าเป็นการกระทำผิด หากบริษัทให้ความช่วยเหลือเพื่อใช้ประโยชน์ในการได้สัญญา หรือร่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน บางบริษัทให้ความช่วยเหลือเพื่อใช้ประโยชน์ในการได้สัญญา หรือร่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน บางบริษัทห้ามการช่วยเหลือทางการเมืองทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงและอาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงได้ 

 
หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ จำเป็น ไม่ชัดเจน กำลังวางแผน  หลักฐานอ้างอิง
16  บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม            
17 บริษัทได้กำหนดคำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง            
18 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ว่านี้            
19 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง นโยบายดังกล่าวได้ระบุว่าการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย            
20 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทได้กำหนดขั้นตอน การสอบทานและอนุมัติอย่างเหมาะสม             
info@huexonline.com