MENU
TH EN

การจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง 1

Title Thumbnail & Hero Image, "A future of Change Management" Generated by Microsoft Copilot in Edge, Nov.30, 2023
การจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง 101.
First revision: Apr.24, 2023
Last change: Nov.30, 2023
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.
 • บริบทของการจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง (Change management in context.)
  • การจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง อยู่ในฐานะที่เป็น
   • An emergent profession;
   • An interdisciplinary profession; และ
   • A developing profession.
  • ผู้จัดการด้านความเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าดำเนินการในแนวทางต่าง ๆ ของกระบวนการด้าน:-
   • Recognizing the need for change and defining that change;
   • Assessing the organization's capability and capability for change;
   • Acquiring resources, planning change and assessing its impact;
   • Developing a stakeholder strategy;
   • Engaging people with the change process;
   • Equipping people with appropriate knowledge, skills and attitudes;
   • Communicating change;
   • Managing change projects and measuring change progress;
   • Facilitating groups working on change initiatives;
   • Sustaining and embedding change in the organization.
  • Terminology
   • Change initiative
   • Change management lan
   • Benefits realization plan
   • Delivery plan
   • APMG = APMG International examination institute
   • CMBok = Change Management Body of Knowledge
   • CMI = Chanage management Institute, global, non-for-profit organization.
 • มุมมองของการจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง (A change management perspective)
  • บทนำ: The sigmoid curve (Figure 1.1) from The Empty Raincoat: Making sense of the future (Charles Handy, 1994)
  • ทำไมการจัดการด้านความเปลี่ยนแปลงถึงมีความสำคัญ (Why change management matters.).
   1. ประสบการณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง (Organizations' experiences of change) - ตามสถิติมีโอกาสที่งานหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลง (Change initiatives) จะล้มเหลวราว 70-80%
   2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนให้การจัดการด้านเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ (Factors contributing to success in change management) - 1). ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 2). การปรับปรุงอัตราสำเร็จ 3). การเปลี่ยนแปลงและบริบทขององค์กร มีปัจจัยที่ออกแบบทางเลือกในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (1) Power (2) Time (3) Scope (4) Preservation (5) Diversity (6) Capability (7) Capacity (8) Readiness
   3. ตระเตรียมองค์กรและเฝ้าดูองค์กรให้ทะลุตลอด (Preparing the organization and seeing it through) - ตระเตรียมผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor) ให้ดี และเริ่มกิจกรรมการจัดการด้านความเปลี่ยนแปลงให้เร็ว.
  • การเปลี่ยนแปลงและรายบุคคล (Change and the individual)
   1. บทนำ: ทำไมผู้คนยอมหรือหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
       1. ผลกระทบจากเส้นโค้งแห่งการเปลี่ยนแปลง (The impact of the 'change curve') - บ้างก็เรียก Transition curve บ้างก็เรียก Coping curve หรือ human response to change ดู Figure 1.3 ดูกุญแจหรือประเด็น 7 ลำดับของ Change curve ดังนี้
 1. Shock - แก้ไขด้วยการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันท่วงที. เมื่อมีการประกาศแจ้งเรื่องความเปลี่ยนแปลง ต้องตระหนักถึงสัญญานของผู้คน ให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้คำมั่นในการแก้ปัญหา.
 2. Denial - จะหยุดชั่วขณะด้วยมีพลังต่อต้านที่เพิ่มขึ้น
 3. Anger or blame - จะกล่าวโทษ ฝ่ายจัดการบ้าง ฝ่ายการตลาดบ้าง ตำหนิเรื่องการเปลี่ยนแปลง เราต้องแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ให้เขาทราบพิจารณาถึงความเป็นจริง ผลกระทบด้านความเปลี่ยนแปลง อธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงในเชิงส่วนตัว.
 4. Bargaining and self-blame - รับฟังพวกเขาอย่างใจเย็น เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการกับผลหรือผลกระทบจากกิจกรรมด้านความเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนไม่ยินดีนัก
 5. Depression and confusion
 6. Acceptance
 7. Problem-solving. จะเป็นการกำหนดอนาคตใหม่ ไปสู่เป็นวิถีแห่งการเป็นอยู่ใหม่.
       2. เริ่มต้นตรงจุดสิ้นสุด (Starting with 'endings') - ต้องทำความเข้าใจระหว่าง การเปลี่ยนแปลง (change) กับการเปลี่ยนผ่าน (transition); Change - the actual events, activities, and steps that can be put into a diary or project plan. Transition - the human, psychological process of letting go of one pattern and engaging with a new one.
       3. ทำไมผู้คนถึงต้อนรับหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง - แรงจูงใจ (Why people embrace or resist change - motivation) - ต้องพิจารณากฎของมาสโลว์และลำดับขั้นแห่งความต้องการ ต้องศึกษาเรื่อง Expectancy Theory เพิ่มเติม....ให้ศึกษา Hygiene factors and motivators เพิ่มเติม.[Loc 1081/12172]   [Loc 1099/12172]
 1. Why people embrace or resist change - individual differences
 2. Why people embrace or resist change - some findings from neuroscience
 3. A word about resistance to change
  • Change and the organization
   1. How we think about organizations
   2. Models of the change process
   3. Types of organization change
   4. Factors that help/hinder change
  • Key Roles in organizational change
   1. Lifecycle of a successful change
   2. What makes a good sponsor?
   3. What makes a good change agent?
   4. Change management and job titles
   5. The key role of line management
   6. Team structures and change
  • Organizational Culture and change
   1. What we mean by 'organizational culture
   2. Key dimensions of culture
   3. Relating 'culture' to types of change
   4. leadership and culture
  • Emergent change
   1. The roots of 'emergent change
   2. Change situations that require an emergent approach
   3. Defining and moving towards a 'future state'
 • Defining change
  • Aligning change with strategy
   1. Background to strategy development
   2. The far environment
   3. The near environment
   4. Business modeling
   5. Strategic delivery processes
   6. Strategy and change
  • Drivers of change
   1. The strategic context
   2. Change analysis
   3. Strategic cjange plan
   4. Systems approach to change
   5. Monitoring the external environment
   6. Initial stakeholder engagement
  • Developing vision
   1. Viewpoints and Perspectives of change
   2. Developing a vision for change
   3. Understanding and validating the vision
  • Change definition
   1. Assessing the Impact of change
   2. problems and concerns arising from change
 • Managing benefits: Ensuring change delivers value
  • Benefits management principles and processes
   1. Benefits management processes
   2. Benefits management principles
  • Benefits identification, mapping, and analysis
   1. Benefits identifications
   2. Quantifying benefits
   3. Completing the benefit profile
   4. Benefits and the business case
  • Planning benefits realization
   1. Financial analysis
   2. Benefits validation
   3. Benefits prioritization
   4. Baselining
   5. Assessing change readiness
   6. Identifying threats to benefits optimization
   7. The benefits realization plan
   8. The role of the change manager with regard to benefits management
  • Supporting benefits realization
   1. Transition management
   2. Measuring and reporting on benefits realization
   3. Identifying when intervention action is required
 • Stakeholder strategy
  • Identifying and segmenting stakeholders
   1. Identifying stakeholders
   2. Segmenting stakeholders
   3. Scoping engagement
  • Stakeholder mapping and strategy
   1. Stakeholder characteristics
   2. Stakeholder interests
   3. Power mapping
   4. Attitude to the change/to you
   5. Wins and losses
   6. Readiness and resistance
   7. Measuring ability
   8. Profiling stakeholders
   9. Personas and empathy maps
   10. Stakeholder radar
   11. Mapping in two dimensions
   12. Determining engagement roles and responsibilities
   13. Stakeholder strategy document
  • Managing relationships and mobilizing stakeholders
   1. Influencing strategies
   2. Listening as a means of mobilzation
   3. The power of empathy and the other-perspective
   4. Inertia and disconfirmation
   5. Conversation in mobilization
   6. Lead with meaning and emotion
   7. Resistance to change as a key focus
   8. Collaboration
   9. Influencing through demonstration
 • Communication and engagement
  • Theory of effective communicating
   1. Basics of communication theory
   2. Cognitive biases - the human dimension in communication
   3. The need for feedback mechanisms
   4. Interpersonal and mass communication
   5. One-way versus two-way communication approaches
   6. Role of communication to achieve engagement
  • Communicating change
   1. The emotional impact of change
   2. Maintaining a people-focused approach to communication
   3. Barriers to effective communication
   4. Improving communication effectiveness
   5. Encouraging engagement by appealing to hearts and minds
  • Communication channels
   1. Lean and rich communication channels
   2. Three of the most essential channels
   3. Fostering collaboration
  • Communication planning
   1. Developing a communication strategy for change
   2. Developing the communication plan (when and how we will make it happen)
  • Monitoring and evaluating communication effectiveness
   1. Deciding what to measure
   2. Capturing data
   3. Monitoring and evaluating data
   4. Reporting results and improving engagement
 • Change impact
  • Assessing the impact of change
   1. Identifying change impacts
   2. Change severity assessment
  • Assessing and managing the risks of change
   1. Organizational risk management
   2. Change risk register
   3. Risk analysis
   4. Mitigating actions
   5. Communicating change risks
  • Business continuity and contingency during change
   1. Business continuity planning
   2. BCP and the change process
 • Change readiness, planning, and measurement
  • Building individual motivation to change
   1. Why work with individuals during change?
   2. Expectancy theory and change
   3. Increasing motivation for change
   4. How to work with individuals in large changes
  • Building organizational readiness for change
   1. Factors that influence readiness for change and how to assess them
   2. Laying the foundations for a successful change
   3. Developing a change management plan
  • Preparing for resistance
   1. Factors that influence readiness for change and how to assess them
   2. Laying the foundations for a successful change
   3. Developing a change management plan
  • Preparing for resistance
   1. The 'psychological contract'
   2. Common causes of resistance
   3. Identifying likely areas of resistance
   4. Types of resistance and symptoms to look out for
   5. Common considerations for building a strategy to manage resistance
   6. Supporting managers and supervisors
   7. Building and sustaining momentum
  • Measuring change effectiveness
   1. Measures of engagement
   2. Methods of capturing information
   3. Presenting data on employee engagement
 • Project management: Change initiatives, projects and programmes
  • Change within project governance structures
   1. Understanding the project environment
   2. Project management tools
   3. Identifying key roles and owners
  • Establishing a project
   1. Project set-up phase
   2. Establishing the project team
   3. Establishing the change management workstream
  • Delivering a project
   1. Definition phase
   2. Implementation phase
   3. Change management delivery
  • Project completion and transition
   1. Project completion
   2. Business ownership of change
   3. Transition to business as usual
 • Education and learning support
  • Learning theory and skills development
   1. The roots of learning theory
   2. Learning and effective instruction
   3. Learning and the individual learner
   4. The learning process, performance and pressure
   5. Attitudes - beyond skills and knowledge
  • Identifying and meeting learning needs
   1. Identifying and analysing the needs (KSAs)
   2. Job analysis
   3. Training planning (with L&D - collaboration is ideal)
   4. Learning design and channels
   5. Evaluating learning
  • Behavioral change and coaching
   1. Active listening in coaching and change
   2. The Role of Feedback in behavioural change
   3. Understanding coaching
   4. coaching and the change manager
 • Facilitation
  • The role of the facilitator and the skill required
   1. The role of the facilitator
   2. Techniques of questioning
  • Preparing a group process
   1. Factors to be considered
   2. Purpose - setting objectives
   3. Product - techniques for capturing and organizing the information in a session
   4. Participants - selecting and preparing participants
   5. Participants - external facilitators
   6. Process - creating an agenda
   7. Place - selecting and preparing the venue
   8. Practical tools - technology in physical meetings
   9. Probable issues - what if?
  • Facilitating a group process
   1. Opening a session
   2. Watching for group dynamics
   3. Personality types and how they react in group settings
   4. Techniques for interventing
   5. Changing the agenda
   6. Closing a session
  • Virtual meetings
   1. Selecting the technology
   2. Issues in virtual meetings
  • Facilitation structures and techniques
   1. Basic principles
   2. Structures
   3. Techniques for building information
   4. Techniques for prioritizing, decision-making, and reaching a consensus
   5. Approaches to larger workshops
 • Sustaining change
  • Sustaining change concepts
   1. Concept of 'fit'
   2. Systems thinking
   3. Levers and leverage
   4. levels of adoption
   5. The tipping point and critical mass
   6. Reinforcing systems
   7. measuring change adoption
   8. Transition management
  • Useful checklists and tools
   1. Planning to sustain change
   2. Managing the transition
   3. Adopting and embedding change - making it stick and keeping it stuck
   4. Change management tool - sustaining change
 • Personal and professional management
  • Leadership principles
   1. Personal Effectiveness
   2. Self-awareness: putting yourself in the picture
   3. Leadership and authenticity
   4. Leadership approaches
   5. Problem solving and creative thinking
  • Building team effectiveness
   1. Stages of team development
   2. Developing an effective team
   3. Balancing focus on results with effective people management
   4. Overcoming the dysfunctions of a team
   5. Working with a changing team or context
   6. Leading virtual teams
  • Emotional intelligence
   1. What is emotional intelligence?
   2. Can I learn emotional intelligence?
   3. Resilience
   4. The emotionally intelligent change manager
  • Effective influence
   1. Sources of power
   2. Influencing styles and approaches
   3. Influencing models
  • Negotiating
   1. Defining negotiation
   2. Approaches to negotiation
   3. Phases of negotiation
   4. Conducting negotiations
   5. Emotionally intelligent negotiating
   6. Cultural Impacts on negotiation strategies
  • Conflict management
   1. What does conflict mean?
   2. Sources of conflict
   3. Conflict resolution versus conflict management
   4. Maximizing the positive aspects of conflict
   5. Knowing your preferred style
   6. The effects of each conflict management style
 • Organizational considerations
  • The change manager and Human Resources (HR)
   1. Engaging with HR
   2. Understanding how HR is organized
   3. Employment Legislation and change management
   4. Change management and HR policy
   5. Employee relations
   6. The impact of organizational design
   7. using HR expertise to embed change
  • Safety, health, and environmental issues in change
   1. What is SHE to an organization?
   2. SHE management
   3. How does change management interact with SHE?
   4. Managing SHE during change
  • Process optimization in organizations
   1. Process mapping
   2. Mapping techniques
   3. Interpretation of process maps
   4. The value of a specialist in process mapping
  • Financial management for change managers
   1. An introduction, a picture, and some common terms
   2. How financial information is reported
   3. Planning the organization's finances
   4. The value of change initiatives

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. "The Effective Change Manager's Handbook: Essential guidance to the change management body of knowledge," Edited by Richard Smith, David King, Ranjit Sidhu and Dan Skelsey, Ebook published in 2014 by Kogan Page Limited, UK.
 
info@huexonline.com