MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: วัดท้ายตลาด, ที่มา: Facebook เพจ "วัดไทย (Thai temple)," วันที่เข้าถึง 27 สิงหาคม 2563.
244. วัดท้ายตลาด
First revision: Aug.27,2020
Last change: Aug.27, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดตลาดหรือวัดท้ายตลาดนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานประกอบไปด้วยอุโบสถและวิหารตั้งขนานกัน โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทั้งอุโบสถและวิหารมีกำแพงแก้วล้อมรอบ และมีเจดีย์รายจำนวนหลายองค์ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้ว
     จากความเป็นมา วัดนี้เดิมชื่อ "วัดท้ายตลาด" เพราะอยู่หลังตลาดที่มีผู้คนมาค้าขายสินค้าแก่ทหารพม่า ที่มาตั้งทัพเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและจากการดำเนินงานทางโบราณคดี สามารถกำหนดอายุโบราณสถานวัดท้ายตลาดได้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24 โบราณสถานในระยะแรกประกอบไปด้วยอุโบสถและกำแพงแก้ว ต่อมาจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 โดยสร้างอุโบสถหลังใหม่ ทับลงบนอุโบสถหลังเดิม และขยายอาณาเขตวัดโดยการสร้างวิหาร เจดีย์รายและกำแพงแก้ว
     โบราณสถานวัดตลาดเริ่มถูกทิ้งร้างไปในปี พ.ศ.2516 หลังจากมีการสร้างอุโบสถวัดตลาดหลังใหม่ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และปี พ.ศ.2555 กรมศิลปากรได้มีการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้อีกครั้ง01.


     วัดท้ายตลาด เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๕ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมทีนั้นอยู่ห่างจากลำคลอง ออกไปทางทิศตะวันออก เคยเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่ง สมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
     เมื่อมีการสร้างวัดใหม่ ชื่อวัดตลาด..เลื่อนมาทางทิศตะวันตกติดลำคลอง จึงมีพระภิกษุมาอยู่มากขึ้น เพิ่งจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527
มีคำเล่าลือสืบกันมาว่า เดิมทีนั้นวัดนี้เรียก "วัดท้ายตลาด" เพราะอยู่หลังตลาดที่มีผู้มาค้าพืชผัก อาหารและสิ่งของต่าง ๆ ให้กับทหารพม่า ในศึกครั้งที่มาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาก็เรียกสั้นลง ๆ เหลือเพียง "วัดตลาด" ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โบสถ์หลังเก่า เลิกใช้ในปี พ.ศ.2516 หลังจากนั้นจึงปล่อยร้าง ที่น่าสังเกตคือ โบสถ์มหาอุตม์ เจดีย์รายย่อมุม ฐานบัวเสมาเก่า บริเวณลวดบัวฐานโบสถ์..มีการนำเศษลอนกระเบื้อง มาทำเป็นลูกพักอกไก่ แทนการในฝนอิฐเป็นลอน ทำให้ทราบถึงการบูรณะ(สมัยรัตนโกสินทร์) ครั้งต่อมาโดยใช้กระเบื้องหลังคา แทนอิฐโบราณ และทราบถึงวิถีชีวิตของคนในยุคอยุธยาตอนปลาย ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกกวาดต้อน ให้เข้าไปในกรุงศรีฯ ชาวบ้านบ้างส่วน ยังค้าขายกับพม่า ช่วงที่พม่าล้อมกรุง02.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. ป้ายหน้าโบราณสถานวัดท้ายตลาด โดยกรมศิลปากร, ที่มา: Facebook เพจ "วัดไทย (Thai temple)," วันที่เข้าถึง 27 สิงหาคม 2563.
02. ข้อมูลจาก. Facebook เพจ "วัดไทย (Thai temple)," วันที่เข้าถึง 27 สิงหาคม 2563.

PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01-46: วัดท้ายตลาด, ที่มา: Facebook เพจ "วัดไทย (Thai temple)," วันที่เข้าถึง 27 สิงหาคม 2563.
 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com