MENU
TH EN

Title Thumbnail: วัดราชประดิษฐาน, ที่มา: www.edtguide.com/travel/89813/wat-rat-praditthan, วันที่เข้าถึง 15 กรกฎาคม 2563.
005. วัดราชประดิษฐาน

First revision: May 24, 2020
Last change: Jul.15, 2020

     วัดราชประดิษฐาน ปัจจุบันได้ผนวกรวมเอาวัดท่าทราย (ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก) และวัดสุวรรณาวาส (ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก) ไว้ด้วย

     วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวถึงวัดนี้ไว้หลายครั้ง แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง และในสมัยใด ปัจจุบันเป็นวัดราษฎร์

info@huexonline.com