MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: ภาพเพดานกรุเป็นเพดานไม้ ภายในกรุพระเจดีย์ วัดใหม่ประชุมพล, ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository โดยผ่าน Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 31 กรกฎาคม 2563.
243. วัดใหม่ประชุมพล01, 02.
First revision: Jul.31, 2020
Last change: Aug.06, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       วัดใหม่ประชุมพล บ้างก็เรียก วัดใหม่ชุมพล และชาวบ้านบ้างเรียก วัดใหม่. ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสัก เยื้องกับปราสาทนครหลวง หมู่ที่ 2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260.

       จากประวัติความเป็นมา วัดนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ตอนปลาย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง บางคำบอกเล่าก็กล่าวว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยทางเรือและทรงแวะพัก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักและจึงกลายเป็นวัดแห่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2436 รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้
        
       ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ เจดีย์ประธานย่อมุมไม้สิบสองฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 15 เมตร สูง 24 เมตร อุโบสถ ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่บนฐานอาคารเดิม และวิหารที่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทรงธรรม เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สมัยอยุธยา และมีจิตรกรรม ฝาผนังสมัยอยุธยา เป็นภาพพุทธประวัติ ภาพเทพชุมนุม ภาพนักสิทธิ์ วิทยาธร ลายพันธุ์พฤกษาแบบแถวต้นไม้แทรกด้วยภาพสัตว์ เป็นต้น

       วัดใหม่ประชุมพลได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 25 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2542 มีเนื้อประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา.01.
          
ภาพจากซ้ายไปขวา: เจดีย์ประธานย่อมุมไม้สิบสอง และ ภาพเพดานภายในพระเจดีย์ประธาน, ถ่ายไว้เมื่อ 26 มิถุนายน 2564.

 
          
ภาพจากซ้ายไปขวา: หลวงพ่อทรงธรรม และภาพจิตรกรรมภายในวิหารเบื้องขวาของหลวงพ่อทรงธรรม, ถ่ายไว้เมื่อ 26 มิถุนายน 2564.

       ภาพจิตรกรรมภายในวิหารเขียนขึ้นด้วยสีฝุ่นโดยไม่มีการรองพื้นก่อน ด้านทิศตะวันออกหลังพระประธานเขียนเป็นลวดลายพรรณพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระรอก ไก่ฟ้า นกกำลังบิน นกยูงลำแพน เป็นต้น ตรงกลางของผนังเขียนเป็นภาพพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาบข้างด้วยฉัตร ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมหรือเหล่าเทวดานั่งประนมมือ ระหว่างองค์เทวดาคั่นด้วยเจดีย์ ด้านล่างเขียนภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ระหว่างหน้าต่างเขียนลวดลายแบบจีนเป็นลายกระถางต้นไม้ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ผนังด้านทิศตะวันตกกลางผนังเขียนภาพระเจดีย์จุฬามณีมีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีเทวดาหรือกษัตริย์นั่งนมัสการอยู่เบื้องหน้า.


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. ป้ายภายในวัดใหม่ประชุมพล หน้าพระวิหารหลวงพ่อทรงธรรม, ถ่ายและรวบรวมไว้เมื่อ 26 มิถุนายน 2564.
02. จาก. อีกป้ายภายในวัดใหม่ประชุมพล หน้าพระวิหารหลวงพ่อทรงธรรม, ถ่ายและรวบรวมไว้เมื่อ 26 มิถุนายน 2564.PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01-09: ภายในกรุพระเจดีย์ วัดใหม่ประชุมพล เพดานกรุเป็นเพดานไม้ เขียนภาพลายดาวเพดานประจุตามช่อง ฝีมือและลวดลายงดงามมาก ที่ฝาผนังของกรุเขียนภาพลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สีที่ใช้มีสีดำ แดงและขาว มีสีเขียวบ้างเล็กน้อย, ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository โดยผ่าน Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 31 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 10-11: เจดีย์เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานสูงขนาดใหญ่ในผังสี่เหลี่ยม ต่อด้วยชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซ้อนกัน 3 ฐาน มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน บันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศเหนือ สามารถเข้าไปภายในองค์เจดีย์ได้, ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository โดยผ่าน Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 31 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 12-14: 
วิหาร วัดใหม่ประชุมพล เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ใช้ระบบผนังรับน้ำหนัก หลังคาเป็นทรงจั่วสูงทำชั้นลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบันอาคารไม้ วัดใหม่ประชุมพล เป็นงานไม้แกะสลักลายดอกพุดตานและลายเครือพรรณพฤกษาและมีภาพบุคคลประดับ ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository โดยผ่าน Facebook เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 06 สิงหาคม 2564.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com