MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: วัดสีกาสมุด, ที่มา: https://www.facebook.com/media/set?vanity=anurakwatthai... "ชมรมอนุรักษ์วัดไทย", วันที่เข้าถึง 27 พฤษภาคม 2564.
209. วัดสีกาสมุด01.
First revision: Jul.26, 2020
Last change: May 27, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       วัดสีกาสมุดตั้งอยู่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออก เป็นวัดร้างขนาดเล็กอยู่ติดกับวัดมเหยงคณ์ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินดินและมีคูน้ำล้อมรอบตามลัทธิลังกาวงศ์ที่มักจะเห็นโบสถ์ที่สร้างกลางน้ำ แต่ที่วัดสีกาสมุดแห่งนี้ มีทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์ อยู่บนเกาะโดยมีคูน้ำล้อบรอบ มีความเชื่อว่าน้ำเปรียบเหมือนความบริสุทธิ์ และอีกความเชื่อหนึ่งคือ เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุที่ตั้งอยู่กลางห้วงนที.

       ประวัติการสร้างไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารบันทึกไว้ มีการสันนิษฐานว่า อาจเป็นสีกา หรือผู้หญิงสร้าง "สมุด" มาจากคำว่าสมุทรที่แปลว่าน้ำ แต่อีกการสันนิษฐานหนึ่ง อาจจะมาจากการสร้างของขุนนางที่มีราชทินนามที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดาร ว่า "ศรีกาฬสมุด" แล้วเพี้ยนเป็นสีกาสมุดก็ได้ จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมพบว่าเป็นวัดที่สร้างร่วมสมัยกับวัดมเหยงคณ์ในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยปรากฏหลักฐานว่าภายในห้องคูหาของเจดีย์ทรงระฆังกลมซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดสีกาสมุดนั้น มีซุ้มปูนปั้นลักษณะเดียวกับซุ้มของประติมากรรมรูปช้างที่ล้อมรอบฐานเจดีย์ประธานวัดมเหยงคณ์และซุ้มในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งมีร่องรอยว่าสร้างซ้อนทับอยู่บนรากฐานของอาคารเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนปลาย.

       ในเอกสารพงศาวดาร ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พบว่ามีการบูรณะวัดเก่า คือ วัดมเหยงคณ์ วัดกุฎีดาว นักวิชาการจึงเชื่อกันว่า วัดสีกาสมุด ก็น่าจะได้รับการบูรณะในคราวเดียวกันด้วย เพราะปรากฏหลักฐานสำคัญคือ เจดีย์ทรงระฆังบนฐานประทักษิณเตี้ย ๆ ที่ฐานของเจดีย์มีซุ้มปูนปั้นลักษณะเดียวกันกับเจดีย์ช้างล้อม วัดมเหยงคณ์ และซุ้มในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โดยช่องที่ฐานเจดีย์ที่วัดนี้เป็นซุ้มกลีบบัวที่น่าจะบรรจุพระพุทธรูป และวัดนี้ก็คงเหมือนกับวัดอื่น ๆ อีกหลายวัดของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. https://www.facebook.com/media/set?vanity=anurakwatthai... "ชมรมอนุรักษ์วัดไทย", วันที่เข้าถึง 27 พฤษภาคม 2564.
 
info@huexonline.com