MENU
TH EN
Hero Image: เจดีย์ประธานวัดขุนเมืองใจ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดกว้าง 19.30 เมตร ก่ออิฐถือปูน ฐานที่เหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าเป็นฐานสูงซ้อนกันสองชั้น ฐานแต่ละด้านแบ่งช่องเป็นระยะ ๆ ปรากฎร่องรอยของพระพุทธรูปประดับอยู่ที่ฐานทั้งสองชั้น ซึ่งรูปแบบของฐานเจดีย์นั้นมีลักษณะคล้ายกับฐานเจดีย์วัดพระแก้ว เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จึงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะสร้างในสมัยอนุธยาตอนต้น, ที่มา: ป้ายหน้าเจดีย์ เครดิต: Facebook เพจ "นครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา," วันที่เข้าถึง  17 กุมภาพันธ์ 2563. 

065. วัดขุนเมืองใจ01
First revision: Jan.10, 2020
Last change: Feb.08, 2022
สืบค้น รวบรวม  เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.


 
     วัดขุนเมืองใจ เป็นวัดโบราณร้าง ตั้งอยู่ริมถนนโรจนะ ใกล้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้ว วัดขุนเมืองใจไม่ปรากฎหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเริ่มสร้างมาแต่สมัยใด แต่คงมีมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดขุนเมืองใจเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ในสมัยอยุธยาเคยเป็นที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา นอกจากนี้ พบส่วนองค์พระพุทธรูปศิลาหลายชิ้น มีทั้งศิลปะทวารวดีตอนปลาย ศิลปะอู่ทอง หรือระยะก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเล็กน้อย และศิลปะอยุธยา สืบต่อมาจนร้างไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ พ.ศ.2310.
       
สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่อาจมีมาแล้วราว 26 ปีก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา02.

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. ปรับปรุงจาก. qrcode.finearts.go.th, วันที่เข้าถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563.
02
จาก. สันติ เล็กสุขุม, "วัดขุนเมืองใจ," (เอกสารในรายวิชา Field Work โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547), หน้า 2-3.


 
info@huexonline.com