MENU
TH EN
Title Thumbnail: เจดีย์ประธานวัดอโยธยา (วัดเดิม) ถ่ายไว้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2563
Hero Image: เจดีย์ประธานวัดอโยธยา, ที่มา: Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 21 เมษายน 2563.


204. วัดอโยธยา (วัดเดิม)
First revision: Mar.15, 2020
Last change: May 23, 2020


     วัดอโยธยานี้เป็นวัดเก่าแก่ ก่อนมีการสถาปนาพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี  มีปรากฎในจารึกวัดศรีชุม คือ จารึกหลักที่ 2 ในประมวลจารึกไทย ที่สันนิษฐานว่าจารึกโดยพระมหาเถรศรีสรธาราชจุฬามณี (สันสกฤตชื่อ "ศรีศรัทธาราชจุฬามุนี") ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานพ่อขุนนาวนำถุม เป็นการบันทึกเหตุการณ์ราว คริสต์ศตวรรษที่ 14 (ราว ค.ศ.1351 /ราว พ.ศ.1893)
    ตอนพระมหาเถรศรีสรธาราชจุฬามณี กลับจากลังกา ซึ่งมีการสถาปนาพระนครศรีอโยธยาเป็นราชธานีแล้ว พงศาวดารเมืองเหนือเล่าว่า สมเด็จพระมหาเถรศรีสรธาฯ ได้บรรจุพระสารีริกธาตุที่เจดีย์วัดเก่าอโยธยาด้วย.
          
เจดีย์ประธาน วัดอโยธยา มีลักษณะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม ชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยม เหนือขึ้นไปเป็นชุดฐานบังในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะค่อนข้างเตี้ย รองรับระฆังขนาดใหญ่ รอบองค์ระฆังประดับปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ สันนิษฐานว่าคงเป็นงานประดับเพิ่มในภายหลัง ส่วนเหนือองค์ระฆังขึ้นไปหักหายไปแล้ว สันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น, ที่มา : Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 21 เมษายน 2563.


พระประธานในวิหารวัดอโยธยา "พระพุทธศรีอโยธยา," ถ่ายไว้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2563เจดีย์ประธาน, ถ่ายไว้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2563 

 
info@huexonline.com