MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: วัดช้าง, ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository, ผ่าน Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 09 สิงหาคม 2563.
212. วัดช้าง01.
First revision: Jul.27, 2020
Last change: May 04, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       วัดช้างอยู่ใกล้กับวัดมเหยงคณห์ เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความสำคัญ เนื่องจากมีเจดีย์องค์ระฆังขนาดใหญ๋อันเป็นเจดีย์ประธาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น.
       โดยอยู่ทางด้านทิศใต้ของตำหนักมเหยงคณ์ ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้างวัด ภายหลังการขุดแต่งพบว่าแผนผังและรูปแบบของโบราณสถานภายในวัดช้างนั้นมีความคล้ายคลึงกับวัดมเหยงคณ์ กล่าวคือ มีเจดีย์ช้างล้อมเป็นประธานของวัด มีการสร้างเจดีย์รายประจำที่มุมทั้งสี่โดยรอบเจดีย์ประธาน และทำกำแพงวัดล้อมรอบ ส่วนพระอุโบสถจะอยู่ถัดออกมาทางด้านหน้าของเจดีย์ประธานนอกเขตกำแพงที่ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และมีการสร้างกำแพงวัดล้อมส่วนของพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะการจัดวางแผนผังเหมือนกับแผนผังของวัดมเหยงคณ์ในสมัยแรกสร้างวัด นอกเหนือไปจากการพบหลักฐานประติมากรรมรูปช้างปูนปั้นจำนวนมากภายในวัดแล้ว ยังพบประติมากรรมปูนปั้นรูปยักษ์ สิงห์ หงส์ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแผนผังของวัดช้างนั้นเหมือนกับแผนผังของวัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชร ที่มีการประดับบริเวณบันไดทางขึ้นด้วยประติมากรรมรูปสิงห์และยักษ์ในฐานะทวารบาลผู้พิทักษ์รักษาศาสนสถาน.
       จากหลักฐานที่พบจากการขุดแต่งข้างต้นจึงพอจะสันนิษฐานได้ว่าวัดช้างน่าจะมีความสำคัญควบคู่กับวัดมเหยงคณ์มาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ด้วยตำแหน่งของวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน ลักษณะของการจัดวางอาคารในแผนผังและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันของทั้งสองวัดนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าอาจเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 นั้น โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เจ้าอ้าย และเจ้ายี่ พระเชษฐาของพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ในการรบแย่งชิงราชสมบัติก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ก็อาจเป็นได้02.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับจาก. Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 09 สิงหาคม 2563.
02. จาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ CUIR โครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร โดยผ่าน Facebook ห้องเที่ยวเมืองกรุงเก่า วันที่เข้าถึง 4 พฤษภาคม 2564.
PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01-04: วัดช้าง, ที่มา: CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository, ผ่าน Facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 09 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 05-10: วัดช้าง, ที่มา: Facebook ห้อง "เที่ยววัดและโบราณสถาน - Faiththaistory.com", ไม่ทราบปีที่ถ่าย, วันที่เข้าถึง 25 สิงหาคม 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com