MENU
TH EN
Title Thumbnail: วัดชุมแสง ที่มา: Facebook  เพจ "ตามรอยวัดเก่า ลุ่มน้ำลพบุรี," สันนิษฐานว่าได้ถ่ายไว้ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2561, วันที่เข้าถึง 15 กรกฎาคม 2563.
Hero Image: เจดีย์วัดชุมแสง ก่อนการบูรณะเมื่อ ปี พ.ศ.2547 (ไม่มั่นใจ ขอตรวจสอบครับ..!), ที่มา: Facebook  เพจ "เที่ยวเมืองกรุงเก่า," วันที่เข้าถึง 15 พฤษภาคม 2564.

007. วัดชุมแสง01,02. 
First revision: May 24, 2020
Last change: Jun.24, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียงและปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       วัดชุมแสง ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประวัติของวัดชุมแสงมิได้มีบันทึกในหลักฐานชั้นต้นว่ามีที่มาและเรื่องราวสำคัญอันใดเกิดขึ้นที่นี่ ชื่อวัดชุมแสง ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับปี พ.ศ.2469 ของพระยาโบราณราชธานินทร์ ที่ระบุตำแหน่งของวัดชุมแสงไว้ตรงกับที่ตั้งในปัจจุบัน.

       จากการขุดค้นทางโบราณคดีของวัดชุมแสง (ร้าง) พบเจดีย์ทรงระฆังที่มีสภาพชำรุด พระพุทธรูปปูนปั้นหน้าตักกว้างราว 3 เมตร เหลือเพียงพระชานุและพระวรกาย หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ประดิษฐานบนฐานที่ตั้งอยู่บนเนินโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนพื้นเนินปรากฏเสาฐานอาคารเป็นเสากลม จำนวน 4 ฐาน สันนิษฐานว่าใช้สำหรับรองรับโครงสร้างหลังคา ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาตอนต้น ที่สำคัญคือไม่พบโบราณวัตถุที่บ่งบอกว่าเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลย.

       พื้นที่ของวัดเป็นส่วนหนึ่งของบึงพระราม เรียงตามแนวเหนือ-ใต้ โดยเริ่มจากวัดชุมแสง วัดหลังคาขาว วัดหลังคาดำ และวัดสังขปัด ส่วนคลองน้ำเชี่ยว ในคำวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนที่พระนครศรีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร์ได้อธิบายว่า เป็นรางน้ำที่ถัดจากหน้าวัดญาณเสนลงมา ชาวบ้านเรียกกันว่า “คลองน้ำเชี่ยว” เมื่อถึงหน้าน้ำ น้ำจากคลองเมืองด้านทิศเหนือพระนครจะไหลเชี่ยวผ่านรางน้ำเข้าสู่บึงพระราม และจากทิศใต้บึงพระรามก็จะมีคลองระบายน้ำไปออกที่ประตูเทพหมีไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ ซึ่งอาจเป็นวิธีการถ่ายเทน้ำในบึงพระรามให้มีความสะอาด แต่เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ น. ณ ปากน้ำไปสำรวจ แนวรางคลองน้ำเชี่ยวถูกถมเป็นพื้นดินเชื่อมกับถนนหมดแล้ว


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. Facebook เพจ "ตามรอยวัดเก่า ลุ่มน้ำลพบุรี," วันที่เข้าถึง 24 มิถุนายน 2564.
02. จาก. Facebook เพจ "ราชธานีศรีอยุธยา,",วันที่เข้าถึง 24 มิถุนายน 2564. โดยอ้างอิงถึง https://www.blockdit.com/posts/5ebbb1be1631ff0dad8b70ba #วัดชุมแสง #ชมรมอนุรักษ์วัดไทยPHOTO GALLERY
info@huexonline.com