MENU
TH EN
Title Thumbnail: ตึกดินหรือพระที่นั่งเย็น ถ่ายไว้เมื่อ 30 มิถุนายน 2561
015. ตึกดิน หรือ พระที่นั่งเย็น
First revision: May 30, 2020
Last change: Sep.17, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย อภิรักษ์ กาญจนคงคา.
 

ตึกดินหรือพระที่นั่งเย็น ถ่ายไว้เมื่อ 30 มิถุนายน 2561

       ตึกดิน น่าจะมีความหมายถึง โกดังบรรจุสินค้านำเข้า ที่ไว้ดีบุก หรือดินปืน.

 
info@huexonline.com