MENU
TH EN
Title Thumbnail: อุโบสถวัดธรรมาราม, Hero Image: วิหารด้านหน้าของวัดธรรมาราม, ถ่ายไว้เมื่อ 31 พฤษภาคม 2563.
137. วัดธรรมาราม01,02.
First revision: May 19, 2020
Last change: Sep.03, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย: อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดธรรมาราม ตั้งอยู่ตำบลบ้านป้อม หมู่ที่ 6 นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เยื้อง ๆ เจดีย์ศรีสุริโยทัย ใกล้กับวัดกษัตราธิราช เดิมชื่อ วัดธรรมา เรียก วัดธรรมาวาศ บ้าง วัดราชธรรมาวาศวรวิหาร บ้าง
     วัดธรรมาราม ปรากฎชื่อครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2112 กองทัพบางส่วนตั้งมั่นอยู่ที่วัดธรรมาราม แสดงให้เห็นว่าวัดธรรมารามได้สร้างขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ เป็นสถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ กับพระอริยมุนีมหาเถระ ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทไธศวรรย์แต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาจารย์ออกไปลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ.2296 เพื่อให้อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกา เนื่องจากพุทธศาสนาได้เสื่อมหายไปจากดินแดนแห่งนี้ ตามพระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทำให้พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์อุบัติขึ้น ณ ลังกาทวีปตั้งแต่นั้นมา.
     ปัจจุบันวัดธรรมารามเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือเขตพุทธาวาส ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน มีวิหารอยู่ทางทิศตะวันออก และอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันตก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ส่วนเขตสังฆาวาส ประกอบด้วย หอไตร หอระฆัง หมู่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และศาลาท่าน้ำ
         
     วัดธรรมาราม เป็นพระอารามเล็ก ๆ สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ไม่มีข้อมูลว่าผู้ใดสร้าง ภายในวัดมีพระอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย บานประตูแกะสลักเป็นลวดลายต้นไม้ นก อันวิจิตรด้วยฝีมือชั้นครู ก่อผนังหุ้มกลองหน้าหลังเชื่อมผนังเป็นหน้าบันยันอกไก่ และปั้นปูนเป็นรูปลายเครือเถา ประดับถ้วยชาม และปั้นปูนลวดลายในตรงที่เป็นช่อฟ้า ใบระกาที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับจาก. Facebook ห้อง "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก", วันที่เข้าถึง 19 พฤษภาคม 2563.
02. จาก. ป้ายแสดงรายละเอียดของวัดธรรมาราม, ถ่ายเก็บข้อมูลไว้เมื่อ 31 พฤษภาคม 2563.

PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01-06: บานประตูวิหารวัดธรรมาราม แกะสลักเป็นลวดลายต้นไม้ มีนกอาศัยอยู่ ที่มีความอ่อนช้อยพลิ้วไหวงดงามสมเป็นงานช่างชั้นครูหรือช่างหลวง อกเลาแกะเป็นรูปดอกไม้งดงามมาก., ที่มา: Facebook ห้อง "ประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา", วันที่เข้าถึง 19 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 07-17: ถ่ายไว้เมื่อ 31 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 12-15: บานประตูวิหารวัดธรรมาราช แกะสลักด้วยข่างชั้นครูสกุลกรุงศรีอยุธยา
ภาพที่ 16-18: ภาพจาก CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository, ผ่าน facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 5 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 19-20: ภาพจาก facebook ห้อง "เที่ยวเมืองกรุงเก่า", วันที่เข้าถึง 3 กันยายน 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com