MENU
TH EN
003. วัดมหาธาตุ
First revision: Jan.08, 2020
Last change: May 06, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       "พระมหาธาตุเป็นหลักในสมัยอยุธยา"02. วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเมือง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว กษัตริย์องค์ที่ 3) เมื่อปี พ.ศ.1917 แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร เมื่อครั้งพระองค์ได้กลับมาครองราชสมบัติอีกครั้ง โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ.1927 ความสำคัญของวัดมหาธาตุนั้น นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย.

       เมื่อครั้งทูตลังกา เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อมาขอพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบวชพระสงฆ์ยังลังกา ได้กล่าวพรรณนาความงามของวัดมหาธาตุไว้

       ผม01 จึงขอเสนอการกล่าวพรรณนาบางส่วน โดยนำข้อมูลมาจาก จดหมายเหตุระวางทูตลังกาและสยามครั้งกรุงศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๒๙๔ ข้าราชการกรุงศรีอยุธยานำเรือไปรับทูตลังกาไปยังวัดมหาธาตุ ฝั่งตะวันออกจากคลองประตูข้าวเปลือกซึ่งมีฉนวนจากท่าน้ำยาวเข้าเขตวัดมาที่พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงจรดเพดาน


       ถัดเข้าไปถึงปรางค์ประธาน บัดไดทางขึ้นองค์ปรางค์เป็นพญานาคตัวเท่าลำตาลแผ่พังพานอ้าปากมีเขี้ยวน่ากลัว รอบฐานปรางค์มีรูปปั้นสัตว์ต่างๆ เช่น ราชสีห์ กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร โทวาริถือดาบ เป็นต้น
บนองค์ปรางค์มีรูปครุฑ รูปจตุโลกบาล รูปโทวาริกถือดาบ รูปรากษสถือตะบอง ยอดปรางค์เป็นทองอร่าม มีเจดีย์รอบปรางค์ ๘ องค์ หุ้มทองสวยงาม

 

ที่มา: Facebook เพจ "นครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา," มีผู้โพสต์ว่า "ภาพวัดมหาธาตุ มองจากมุมพระเจดีย์ราย วัดราชบูรณะ"
วันที่เข้าถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. หมายถึง ผู้ใช้นามว่า Tum Nakrub จากเพจ "นครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา," ใน Facebook, วันที่เข้าถึง 24 มกราคม 2563.
02. จาก. Facebook เพจ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - Ayutthaya Historical Park," เรียบเรียงโดยนายบพิตร พวงยี่โถ นักวิชาการวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลโดย นางสาวสุรางคณาต์ สุดชะดา นายอนุศิษย์ รามาส, วันที่เข้าถึง 6 พฤษภาคม 2564. 
PHOTO GALLERY
ภาพที่ 1: แผนผังวัดมหาธาตุ
ภาพที่ 2: ภาพถ่ายทางอากาศวัดมหาธาตุ

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com