MENU
TH EN

ง. วัด และสถานที่สำคัญในอาณาจักรล้านนา

Title Thumbnail: ภาพที่ติดอยู่บนกุฏิใหญ่ วัดทรายมูลพม่า (รายละเอียดดูใน 04), ที่มา: Facebook "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2563
Hero Image: พระวิหารหอคำหลวง วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่, ที่มา: https://palanla.com, วันที่เข้าถึง 4 กรกฎาคม 2563


ง. วัด และสถานที่สำคัญในอาณาจักรล้านนา01, 02, 03.
First revision: Jul.04, 2020
Last change: Jul.30, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

    ในบล็อกนี้ ถือได้ว่าเป็นสารบัญ ดัชนี การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะในยุคต่าง ๆ ของวัด สถานที่สำคัญในอาณาจักรล้านนาทั้งแปดจังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพะเยา พร้อมเมืองที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เชียงแสน เชียงตุง เชียงรุ้ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาแต่ครั้งอดีต
    ทั้งนี้การเรียงลำดับชื่อวัด และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของอาณาจักรล้านนานี้นั้น จะจัดเรียงตาม 02 หนังสือ "ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา" ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล และ 03 หนังสือ "คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา" ของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นสำคัญ


 
 วัด และศิลปกรรมโบราณเมืองเชียงใหม่
 CM-001  วัดพระสิงห์  Singha Temple
 CM-002  วัดเจดีย์หลวง  Laung Pagoda Temple
 CM-003  วัดเชียงมั่น  Chiang Man Temple
 CM-004  วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  U-Mong Mahathaenchan Temple
 CM-005  วัดบุปผาราม (วันสวนดอก)  Bupparam (Suan Dok) Temple
 CM-006  วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด)  Maha Bhodharam (Jed Yod) Temple
 CM-007  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  U-Mong Temple (Suan Budhhadham)
 CM-008  วัดป่าแดงหลวง  Pa Daeng Laung Temple
 CM-009  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  Phra That Doi Suthep Temple
 CM-010  วัดโลกโมฬีอาราม  Lok Moli Aram Temple
 CM-011  วัดบวกครกหลวง  Bauk Krok Luang Temple
     
     
     


 
 วัด และศิลปกรรมโบราณเมืองลำพูน (หริภุณชัย)
 LPN-001  วัดพระธาตุหริภุณไชย  Hariphunchai Buddha Relics Temple
     
     
     
ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01.  จาก. "ประวัติศาสตร์ล้านนา" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล, สำนักพิมพ์อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 10 พฤศจิกายน 2557.
02.  จาก. "ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา", ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล, ISBN 978-616-7767-98-7, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, นนทบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561
03.  จาก. "คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา", ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ISBN 978-616-465-036-7, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, นนทบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2563
04.  อธิบายเพิ่มเติมภาพเชียงใหม่ในอดีตภาพนี้ เป็นภาพที่ติดอยู่บนกุฏิใหญ่ วัดทรายมูลพม่า แต่ภาพนี้ถ่ายที่ หน้าโบสถ์วัดหนองคำ ราวปี พ.ศ.๒๔๗๗ ที่ภาพวัดหนองคำมาติดอยู่ที่นี่
เพราะ พระเณรนิกายม่าน (สงฆ์ถือประเพณีอย่างพม่า) อย่างวัดทรายมูลพม่านี้ในอดีต จะอาศัยโบสถ์วัดหนองคำเป็นสีมาอุปสมบท ซึ่งรวมทั้งเณรด้วย เมื่อก่อนนี้ วัดทรายมูลพม่า วัดหนองคำ วัดป่าเป้า เจ้าอาวาสถึงกันถือตนเป็นนิกายม่าน ถึงแม้ปัจจุบันจะแยกกัน ด้วยปัญหาชาติพันธุ์นิยมไปแล้ว ว่า ป่าเป้า วัดไทใหญ่, หนองคำ วัดปะโอ, ทรายมูล วัดพม่า, แต่เมื่อก่อน ยังไม่แยกอัตลักษณ์ชัดเจน ก็ทำร่วม ๆ กัน ที่สำคัญหลวงพ่ออูอาสภะ เจ้าอาวาสรูปก่อนท่านก็อุปสมบทจาก สีมาวัดหนองคำนี้ด้วย
     พวกลูกหลานไทยเชื้อสายพม่ารุ่นลูกสล่ามอง หรือ ยุคสล่ามองก็ทันเห็นการร่วมกันทานถึงกันของพระม่าน ไต ปะโอ ทั้งสามวัด พระอุโบสถวัดหนองคำ พระอุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตรสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2445 เป็นอาคารคอนกรีต ก่ออิฐถือปูนรูปทรงเป็น สถาปัตยกรรมชาวปะโอ (ต่องสู้) แต่เดิมนั้นมียอดสูงขึ้นประมาณ 5 ชั้น ได้ชำรุดเสียหายและรือไปเมื่อ ประมาณ 40 ปีมาแล้ว ด้านนอกผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมศิลปะชาวปะโอสวยงามมาก
     วัดหนองคำ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ และสวยงามวัดหนึ่งของภาคเหนือ สร้างขึ้นโดยคณะศรัทธาสามัคคีหลายท่าน ซึ่งมีชาวปะโอ (ต่องสู้) ตลอดถึงคณะศรัทธาพี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่เป็นพ่อค้าไม้ ได้พร้อมใจกันขายช้าง 7 เชือก ได้จัดหาซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัด ได้มีการเริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2380 (นับถึง พ.ศ.2560 วัดหนองคำมีอายุได้ 180 ปี) วัดหนองคำอยู่ติดกับถนนช้างม่อย ห่างจาก ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 - 700 เมตร,
ที่มา: Facebook "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2563


PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: ภาพที่ติดอยู่บนกุฏิใหญ่ วัดทรายมูลพม่า (รายละเอียดดูใน 04), ที่มา: Facebook "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2563

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com