MENU
TH EN

CM-034. วัดพันเตา

Title Thumbnail: วัดพันเตา,  ถ่ายไว้เมื่อ 3 เมษายน 2564, Hero Image: วัดพันเตา, จาก Facebook เพจ "Ayutthaya Kingdom," วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2564.
CM-034. วัดพันเตา01.
First revision: Jul.30, 2021
Last change: Oct.02, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย 
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       วิหารไม้สัก วัดพันเตา จ.เชียงใหม่นี้ เดิมเป็นหอพระที่นั่งสำหรับกษัตริย์ของเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2389 หลังจากที่กษัตริย์องค์ใหม่เสด็จครองราชย์ ก็ได้นำห้องโถงพระราชวังที่เป็นไม้สักเดิม รื้อแล้วมาประกอบใหม่ เป็นวิหารไม้สักอันสวยงาม ที่วัดพันเตานี้ เมื่อปี พ.ศ.2419.

       วิหารไม้สักนำมาวางบนฐานที่เป็นหินแล้วประกอบขึ้นมา เป็นหนึ่งในโครงสร้างไม้สักที่เหลืออยู้ไม่กี่แห่งในจังหวัดเชียงใหม่.  


       วัดพันเตา สันนิษฐานว่ามีที่มาจากย่านนี้ มีชาวบ้านร้านรวง ทำเตา (จำหน่ายแก่ลูกค้าครัวเรือนทั่วไปสำหรับก่อฟืนหุงหาอาหารรับประทาน) กอปรกับน่าจะมีการก่อสร้างเตาเพื่อหลอมสร้างพระอัฏฐารส ที่อยู่ในอุโบสถของวัดเจดีย์หลวงด้วย02.


ที่มา คำศัพท์ และ คำอธิบาย:
01. จาก. Facebook เพจ "Ayutthaya Kingdom," วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2564.
02. จาก. ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. บรรยายใน "ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย" ครั้งที่ 10 เมื่อศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ.

 
info@huexonline.com