MENU
TH EN

CM-004. วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

Title Thumbnail: วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์, ที่มา: https://pantip.com/topic/37185215, วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563. Hero Image: เจดีย์วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์, ที่มา: facebook ห้อง"Santi Leksukhum", วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563.
CM-004. วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์
First revision: Jul.30, 2020
Last change: Aug.04, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:


PHOTO GALLERY:
ภาพที่ 001: เจดีย์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) เชียงใหม่ ประวัติการสร้างเจดีย์องค์นี้เก่าแก่ไปถึงรัชกาลพระเจ้ามังราย หลังจากนั้นการปฏิสังขรณ์คงมีเรื่อยมา รูปแบบของเจดีย์เข้าเค้ากับประวัติเก่าแก่ คือชุดฐานในผังกลม ซ้อนลดหลั่นกันสามฐานก่อนถึงทรงระฆัง (ชุดฐานมีต้นเค้าจากศิลปะลังกาสมัยเมืองอนุราธปุระคงผ่านมาทางศิลปะสมัยพุกาม) เหนือทรงระฆังคือบัลลังก์สี่เหลี่ยม รองรับยอดทรงกรวย ส่วนที่เป็นปลายยอดเป็นปัทมบาท (บัวรองรับปลายยอด) คงผ่านจากศิลปะพม่าเช่นกัน, ที่มา: facebook ห้อง"Santi Leksukhum", วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 002: ภาพกราฟฟิกสันนิษฐาน เจดีย์วัดอุโมงค์, ที่มา: facebook ห้อง"Santi Leksukhum", วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com