MENU
TH EN

CM-004. วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

Title Thumbnail: พระประธานในวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์, Hero Image: เจดีย์วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์, ถ่ายไว้เมื่อ 4 เมษายน 2564.
CM-004. วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์01,02.
First revision: Jul.30, 2020
Last change: Dec.08, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ ตั้งอยู่ที่ 129 ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200, วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่พรญากือนา หรือ กิลนา หรือ โกฎินา ทรงสร้างขึ้น เพื่อถวายพระมหาเถรจันทร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกให้พำนักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้.

       วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ สร้างขึ้นในบริเวณกำแพงเมืองชั้นใน (อยู่บริเวณในซอยตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใกล้วัดดวงดี) มีชื่อเรียกหลายชื่อ อาทิ วัดมหาพลอยสะหรีน้อยกลางเวียง หรือ วัดโพธิ์น้อย หรือ วัดอุโมงค์อริยมณฑล หรือ วัดอุโมงค์วิหาร กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.1839-1840.

        อ้างหลักฐานจาก คัมภีร์ธรรมปัญหาเถรจันทศรมณ์ เขียนไว้ว่า ท้าวมหาเสนาของพระเจ้ารายมหาราชนี้เป็นผู้สร้างวัดนี้ ขณะสร้างเมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นราชธานี (มหานคร) แห่งอาณาจักรล้านนา วัดนี้จึงมีนามวัดปรากฏในคัมภีร์ว่า “วัดมหาพลอยสะหรีน้อยกลางเวียงเจียงใหม่”.

       ตามตำนานในใบลานได้จารึกไว้ว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า “พระมหาเถรจันทร์” ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในยุคนั้นท่านมีความแตกฉานทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมเป็นพระภิกษุที่เคารพนับถือของคนทั้งหลาย ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณรทั่วไป ในยุคนั้นมีพระเจ้ากือนาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย และทรงนับถือ “พระมหาเถรจันทร์” เป็นอย่างสูง ในเวลาต่อมาพระเจ้ากือนาทรงทราบว่า “วัดโพธิ์น้อย” ซึ่งมีพระมหาเถรจันทร์เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้โปรดให้มีการสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถและพระเจดีย์อุโมงค์เพื่อใช้บำเพ็ญธรรม ซึ่งได้บูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยและทรงตั้งนามวัดโพธิ์น้อยใหม่ว่า “วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์” จนถึงปัจจุบัน.

       ซึ่งพระเจ้ากือนายังได้สร้างวัดสร้างอุโมงค์ บริเวณป่าไผ่ 11 กอ (บริเวณนอกเมือง เชิงดอยสุเทพ) อีกแห่งถวายแด่พระมหาเถรจันทร์ ที่ชอบจาริกอยู่ตามป่าดงเพื่อหาที่สงบสงัดบำเพ็ญภาวนา เรียกชื่อว่าวัดอุโมงค์หรือวัดเวฬุกัฏฐาราม ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ในปัจจุบัน


      ในกาลต่อมานั้น  วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ที่ท่านปัญญานันทะภิกขุ ประธานสงฆ์วัดอุโมงค์ได้ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกา ร่วมทำบุญจัดบูรณะสร้างขึ้น เพิ่มเติมจวบจนปัจจุบัน.  


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. paimaidii.com, วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2564.
02. จาก. Facebook เพจ "ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ และล้านนา," โดยผู้ใช้นามว่า Khamchomphu Chaloem, วันที่เข้าถึง 8 ธันวาคม 2564.
info@huexonline.com