MENU
TH EN

CM-007. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

Title Thumbnail & Hero Image: วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ถ่ายไว้เมื่อ 5 เมษายน 2564
CM-007. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)01.
First revision: Mar.24, 2021
Last change: Jul.30, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

 
       วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ที่วัดที่ท่านปัญญานันทภิกขุร่วมกับศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น โดยท่านปัญญานันทภิกขุ เป็นประธานสงฆ์วัดอุโมง ในช่วง พ.ศ.2492-2509 ได้ตั้งขึ้นเพื่อเรียกสถาปนาป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ จัดให้เป็นที่จำพรรษาของภิกษุสามเณร และที่พำนักของญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ตลอดจนผู้แสวงหาความสงบ ได้รวมเอาวัดไผ่ 11 กอ (วัดเวฬุกัฎฐาราม) และวัดอีก 4 วัด ที่อยู่ใกล้ ๆ เอาไว้ด้วย.
ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. painaidii.com, วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2564.PHOTO GALLERY:
ภาพที่ 001: เจดีย์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ ประวัติการสร้างเจดีย์องค์นี้เก่าแก่ไปถึงรัชกาลพระเจ้ามังราย หลังจากนั้นการปฏิสังขรณ์คงมีเรื่อยมา รูปแบบของเจดีย์เข้าเค้ากับประวัติเก่าแก่ คือชุดฐานในผังกลม ซ้อนลดหลั่นกันสามฐานก่อนถึงทรงระฆัง (ชุดฐานมีต้นเค้าจากศิลปะลังกาสมัยเมืองอนุราธปุระคงผ่านมาทางศิลปะสมัยพุกาม) เหนือทรงระฆังคือบัลลังก์สี่เหลี่ยม รองรับยอดทรงกรวย ส่วนที่เป็นปลายยอดเป็นปัทมบาท (บัวรองรับปลายยอด) คงผ่านจากศิลปะพม่าเช่นกัน, ที่มา: Facebook เพจ "Santi Leksukhum", วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 002: ภาพกราฟฟิกสันนิษฐาน เจดีย์วัดอุโมงค์, ที่มา: Facebook เพจ "Santi Leksukhum", วันที่เข้าถึง 4 สิงหาคม 2563.

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com