MENU
TH EN
Title Thumbnail: ลายรดน้ำตรงกรอบประตูในอุโบสถวัดขุนคง, Hero Image: อุโบสถวัดขุนคง, จาก. Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", เพิ่มภาพและคำอธิบายโดย Montri Punyafu, วันที่เข้าถึง 01 สิงหาคม 2563.
CM-032. วัดขุนคง01.
First revision: Aug.01, 2020
Last change: Aug.01, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดขุนคง บ้างก็เรียก วัดขุนคงหลวง ซึ่งมีวิหารเก่าแก่ วัดขุนคงนี้ตั้งอยู่ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่--วัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้ากาวิละมาสร้างเมื่อคราวยกทัพมาเชียงใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงให้ชาวลัวะที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้เฝ้าวัด วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญมาแต่โบราณถือเป็นวัดหลวง.
      ห่างออกไปจะมีอีกวัดคือวัดหนองโขงก็เป็นอีกวัดที่สำคัญเพราะเป็นที่สถิตแห่งสังฆราชนักปราชญ์ในสมัยก่อนและยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีความสำคัญพอ ๆ กับพระบรมธาตุศรีจอมทองประดิษฐานอยู่ด้วยที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น"
 
info@huexonline.com