MENU
TH EN

CM-009. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

Title Thumbnail & Hero Image: วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ถ่ายไว้เมื่อ 4 เมษายน 2564
CM-009.- วัดพระธาตุดอยสุเทพ
First revision: Mar.25, 2021
Last change: Apr.30, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียงและปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 

ภาพจาก Facebook ห้อง เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น โดยผ่าน Pee Sompong Sukdee อ้างอิงคำขอบคุณภาพจาก Bank Sk, วันที่เข้าถึง 18 เมษายน 2564.

       บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เมื่อเกือบ 120 ปีมาแล้ว ช่วงประมาณปี พ.ศ.2445-2450 เป็นแบบนาคล้านนา บันไดนาคหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างโดยพระมหาญาณมงคลโพธิ วัดอโสการาม เมืองลำพูน จ.ศ.909 (พ.ศ.2090) ท่านได้สร้างบันไดนาคหลวง เศียรเดียวทั้งสองข้าง ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยปูนหมัก บันไดมี 173 ขั้น เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น 
       และอีกราว 370 ปีต่อมากระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ในปี พ.ศ.2477 ท่านได้สร้างถนนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร และบันไดนาคหลวงก็ถูกสร้างใหม่อีกครั้งเป็นเจ็ดเศียร เพิ่มบันไดเป็น 185 ขั้นในปี พ.ศ.2478 และบูรณะใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ.2500 ปัจจุบันมีบันได 306 ขั้น.01

 

ภาพครูบาศรีวิชีย เจ้าแก้วนวรัฐ และหมู่พระภิกษุพร้อมประชาชนถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในงานเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพที่บันไดนาค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 เครดิตภาพ จดหมายเหตุพระเกจิ, ที่มา: Facebook ห้อง ล้านนา ปาม่วน โดยผ่านผู้ใช้นามว่า เหมราช รุ่งเรือง และ เรื่องเล่า ภาพเก่าในอดีต โดยผ่านใช้นามว่า วิชัย ตรีอภิวันท์, วันที่เข้าถึง 30 เมษายน 2564.
ที่มา คำศัพท์และคำอธิบาย:

01. ปรับปรุงจาก. Facebook เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น โดยผ่าน Pee Sompong Sukdee, วันที่เข้าถึง 18 เมษายน 2564.
info@huexonline.com