MENU
TH EN

CM-003. วัดเชียงมั่น

 Title Thumbnail: เจดีย์วัดเชียงมั่นในอดีต เจดีย์ช้างล้อม, ที่มา: Facebook "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 21ธันวาคม 2562.
CM-003. วัดเชียงมั่น
First revision: Dec.21, 2019
Last change: Jun.26, 2020

     เจดีย์วัดเชียงมั่นในอดีต เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์รูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาฐานช้างล้อม องค์เจดีย์ผสมสี่เหลี่ยม และทรงกลมเปิดทองจังโก สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1840
ครั้งพญามังรายสถาปนาวัดเชียงมั่น และได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากผู้ครองนคเชียงใหม่สืบมา กรมศลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อ พ.ศ. 2478

     วัดเชียงมั่น ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และ พงศาวดารโยนก หลังจากที่ พญางำเมือง พญาร่วง และพญามังราย ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ทั้ง 3 พระองค์โปรดให้สร้างเจดีย์ และพญามังรายทรงประทับชั่วคราวในระหว่างควบคุมการสร้างเมือง ตรงหอนอนบ้านเชียงมั่น เรียกว่า "เวียงแก้ว" ทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวงเวียงเหล็ก ตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก และพระราชทานนามว่า "วัดเชียงมั่น" จากนั้นคาดว่าเจดีย์พังลงมา ในสมัยพระเจ้าติโลกราช (ครองราชย์ พ.ศ. 1985 - 2031) พระองค์จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหม่ ทำด้วยศิลาแลง

     เมื่อปี พ.ศ. 2014 เมื่อเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในปี พ.ศ. 2094 วัดเชียงมั่นจึงถูกปล่อยร้าง จนปี พ.ศ. 2101 เจ้าฟ้ามังทรา (สมเด็จพระมหาธัมมิกะราชาธิราช) แห่งพม่า บูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงมั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยโปรดให้สร้างเจดีย์ วิหารอุโบสถ หอไตร ธัมมเสนาสนะกำแพง และประตูโขง มีพระมหาหินทาทิจจวังสะเป็นเจ้าอาวาส เมื่อถึงสมัยพระยากาวิละครองเมือง เชียงใหม่ (พ.ศ. 2324 - 2358)

     ต่อมาพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุกนิกาย เผยแผ่เข้ามาในอาณาจักรล้านนา เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์จึงนิมนต์พระธรรมยุต มาจำพรรษาอยู่ แต่ได้ย้ายไปอยู่วัดหอธรรม และ วัดเจดีย์หลวงตามลำดับ ในภายหลัง01ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. จาก. Facebook "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 21ธันวาคม 2562.PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: หน้าวัดเชียงมั่น ไม่ทราบปีที่ถ่าย ที่มา: Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 26 มิถุนายน 2563.

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com