MENU
TH EN

CM-033. วัดบุพพาราม

Title Thumbnail: วัดบุพพาราม, ที่มา: bloggang.com, วันที่เข้าถึง 13 กรกฎาคม 2564.
CM-033. วัดบุพพาราม02.
First revision: Jul.13, 2021
Last change: Jul.13, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       วัดบุพพาราม (ไม่ควรสับสนกับวัดบุปผาราม หรือ วัดสวนดอก) (หรือวัดเม็ง หรือ วัดอุปปา หรือ วัดอุปาราม)03. นั้น ตั้งอยู่ที่ ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  "บุพพาราม" แปลว่า "อารามตะวันออก" สร้างโดยมหาราชเมืองแก้วหรือพญาแก้ว ราว พ.ศ.2039 (บ้างก็ว่า พ.ศ.2069) /ค.ศ.1497 จากงานศึกษาและการบรรยายของ อ.ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร01. ทราบว่ามหาราชเมืองแก้วโปรดให้สร้างอารามขึ้นที่หมู่บ้านที่พระปัยยิกา (ทวด - มหาราชติลก) เมื่อ พ.ศ.2039 เมื่อครั้งเป็นยุพราช และพระบิดาทรงอยู่มาก่อน ทางทิศตะวันออกของนครเชียงใหม่ เป็นที่น่าเสียดายว่า ปัจจุบันวัดบุพพารามนี้ แทบจะเป็นของใหม่เสียทั้งหมด.

       พ.ศ.2040 มหาราชเมืองแก้วได้สร้างปราสาทองค์หนึ่งท่ามกลางมหาวิหารของวัดบุพพาราม เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเงิน. 

       พ.ศ.2041 ได้ฉลองพระไตรปิฏกฉบับลงทอง (ซึ่งได้ชาระพระไตรปิฎกที่วัดเจ็ดยอด ในสมัยมหาราชติลก) และสร้างหอพระมณเฑียรไว้อีกด้วยที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. อ.ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรยายในหัวข้อ "ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย"  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ครั้งที่ 8 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564.
02. แกนข้อมูลนำมาจาก. th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 13 กรกฎาคม 2564.
03. จาก. bloggang.com, วันที่เข้าถึง 13 กรกฎาคม 2564.
info@huexonline.com