MENU
TH EN
พระศิวะ, ที่มา: www.satyavedism.org, วันที่เข้าถึง: 12 ธันวาคม 2566.
พระนามและรายละเอียดต่าง ๆ ของพระศิวะ
First revision: Dec.28, 2023
Last change: Feb.10, 2024
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

 
  01.  พระศิวะ शिव Lord Śiva  ผู้เป็นมงคลยิ่ง  
  02.  พระอิศวร ईश्वर  Īśvara  
  03.  สยัมภู    Shambhu  ผู้เป็นมงคล
  04.  ทักษิณามูรตี दक्षिणामूर्ति  Dakṣiṇāmūrti  
  05.  พระมเหศวร महेश्वर  Maheśvara  
  06.  พระรุทร หรือ  รุทฺร रुद्र  Rudra  
  07.  พระผู้มีสามเนตร    Trayambakam  
  08.  พระไภรวะ  भैरव  Lord Bhairava  แปลว่าน่าสะพึงกลัว หรือ กละ ไภรวะ (काला भैरव - Kala Bhairava) เป็นเทพในไศวนิกายและพระพุทธศาสนาในวัชรยานนิกาย. สำหรับลัทธิไศวนิกายแล้ว พระไภรวะคือการสำแดงที่ทรงพลังหรือเป็นอวตารของพระศิวะที่เกี่ยวข้องกับการทำลายล้าง. คนไทยจะรู้จักเทพองค์นี้ในนามของ พระพิราพ.
  09.  พระพิราพ   Lord Bairava (in Thai Version)  ปรากฎในวรรณกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย ถือเป็นครูยักษ์ เป็นเทพอสูร นามเทพแห่งคุณงามความดี เป็นผู้ทรงศีลที่มั่นคงในการบำเพ็ญ มีนิสัยห่วงใยช่วยเหลือมนุษย์ และเป็นมหาเทพ (พระศิวะ)
  10.  ปรเมศวร  परमेश्वर  Parameśvara  มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สูงส่ง, ในไศวนิกายหมายถึง พระศิวะ, และในไวษณพนิกายหมายถึง พระวิษณุ
  11.  หระ   Hara  
  12.  มเหศะ   Maheśa  
  13.  พลนาถ    Bholenath  
  14.  ศังกร    Shankara  
  15.  นีลกัณฑ์   Nellakandha  
  16.   มหาเทพ  महादेव  Mahādev  
  17.  ภูเตศวร   Bhuteśvara  
  18.  อาทิโยคี    Adiyogi ปฐมโยคีมหาเทพศิวะ


พระศิวะ นางปารวตี โคนนทิ ฯ, กลุ่มถ้ำเอลโลร่า, รัฐมหาราษฎระ ภารตะ, ถ่ายไว้เมื่อ 19 กรกฎาคม 2566.
           
  19.  สกูณะ  सगुण saguṇa  ผู้มีคุณสมบัติ เป็นตัวแทนของพระศิวะ, (กำลัง) เชิงคุณภาพ ตามที่ปรากฎในศิวะปุราณ.
  20.  วามเทพ   Vāmadeva  พระศิวะ อมตะ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
info@huexonline.com