MENU
TH EN

07. อุตตรกัณฑ์

ฤๅษีวัชมฤคหรือฤๅษีวาลมีกิ กำลังสอนพระมงกุฎ และพระลบ01., ที่มา: bookfact.com, วันที่เข้าถึง 24 กรกฎาคม 2565.
07. อุตตรกัณฑ์
First revision: Jul. 23, 2022
Last change: Feb.08, 2023
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรคโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.
 

พระรามสังหารฤๅษีสัมพูกะ ผู้อยู่ในวรรณะศูทร, ที่มา: sanskritreadingroom.wordpress.com, วันที่เข้าถึง: 8 กุมภาพันธ์ 2566.
 

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. เป็น Version รามเกียรติ์ของประเทศไทย ซึ่งต่างจากรามายณะ "นางสีดาได้บุตรแฝด ชื่อ พระกุศะ หรือ คุชะ (Kusha) และ พระลวะ หรือ ลาพ หรือ พระลพ (Lav) ลี้ภัยพำนักในอาศรมของมหาฤๅษีวาลมีกิ. 
info@huexonline.com