MENU
TH EN
Title Thumbnail: ยุทธนาวีโตเลสาบ ที่ระเบียงคดด้านนอก ทิศใต้ด้านตะวันออก, ถ่ายไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2561
Hero Image: ขบวนกองทัพ ครัวเรือน ที่ระเบียงคดด้านนอก ทิศใต้ด้านตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2561

02. ปราสาทบายน
First revision: Jul.31, 2020
Last change: Sep.20, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     มีนักวิชาการทางด้านนิรุกติศาสตร์ นักโบราณคดี และนักวิชาการด้านต่าง ๆ เพียรพยายามศึกษาปราสาทบายน มานานนับศตวรรษ แต่ก็ยังมีความพิศวง หาคำตอบไม่ได้อีกมากมาย แม้แต่ภาพสลักบุคคลบนปราสาท 54 ยอด 216 พักตร์ ก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันออกไป 
     ในบล็อกนี้ ใคร่ขอศึกษาปราสาทบายน ให้ละเอียดจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่งมาประมวลไว้ เพื่อรับทราบถึงแนวคิด ลำดับเรื่องราว มีฐานความรู้ นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดปัญญาต่อไปครับ.

   
ดูใน บายน: วิมานไพชยนต์ ตอนที่ 1
PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: ยุทธนาวีโตเลสาบ ที่ระเบียงคดด้านนอก ทิศใต้ด้านตะวันออก, ถ่ายไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2561
ภาพที่ 02: ขบวนกองทัพ ครัวเรือน ที่ระเบียงคดด้านนอก ทิศใต้ด้านตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2561

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com