MENU
TH EN
"มหายานสร้างความไพศาล เถรวาทสร้างความมั่นคง"

          ...นิรุตติ์ ศิริจรรยา...(สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า" ของ Panorama ช่อง เกษตร แชนเนล เมื่อ 31 สิงหาคม 55 เวลา 4 ทุ่ม 44 นาที)1. เข็มทิศ-เข็มธรรม

 
 
1 โกรธแล้วกัด คือ สัตว์สองเท้า. Getting angry and biting is the way of a two-legged creature.
2 โกรธแล้ววาง คือ ทางโพธิสัตว์. Getting angry and letting go is the way of Bodhisattava.
3 สรรพสิ่งคือของใช้ อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉัน. Material things are just tools. Don't consider than yours.
4 การดำเนินชีวิต คือ การปฏิบัติธรรม. To lead a life is to practice Dharma.
5 มนุษย์นั่นแหละเป็นตัวธรรมชาติ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ. Humanity is nature, not part of the nature.
6 เราเกิดทุกครั้งที่สร้างอัตตา เราตายทุกครั้งที่ว่างอัตตา. We are born every time that we focus on the self.
We die every time we become selfless.
7 อัตตามี ทุกข์ก็มา อัตตาหมดทุกข์ก็ม้วย. There is a self, there is misery. Lose a self, lose misery.
8 องคุลิมาลยังกลับใจ แล้วคุณเป็นใคร ไม่กลับตัว. Even Angulimala changed his mind.
Who are you not to repeat and mend your way.
9 กฎแห่งกรรม คือ ศาลสถิตยุติธรรมที่เที่ยงแท้. The law of Karma is the sacred court of justice.
10 กฎแห่งกรรม ทำงานไม่มีวันหยุด. The law of Karma has no holiday.
11 ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด.
ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ขอให้ "รู้".
"Know" your every thought, activity, word, and move.
Misery rattles; Dharma creates tremors.
12 บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา ปัญญาประเสริฐที่สุด. Among all the prosperous things, wisdom is the best.
13 เงินทองเป็นของสมมติ แต่ชีวิตมนุษย์เป็นของจริง. Money is illusion, but human life is true.
14 เงิน คือ ปัจจัย ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต. Money is just a factor, not the highest goal in life.
15 เงิน อาจทำให้คุณซื้อบ้านได้ แต่จิตวิญญาณของความเป็นบ้าน คุณต้องสร้างเอง. Money may let you buy a house,
but you yourself must create the soul of the house.
16 มีเงินล้นฟ้า แต่ทว่าสุขภาพไม่ีดี สู้ไม่มีเสียยังดีกว่า. Being poor and healthy is better than being rich and unhealthy.
17 อย่าเห็นแก่เงิน จนหมางเมินความถูกต้อง. Don't be so greedy that you ignore truth.
18 ประชาธิปไตยที่ได้มาเพราะเงิน มักเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ. Democracy built on money is often low-quality commodity.
19 พ่อแม่ยังไม่ดูแล คือพฤติกรรมยอดแย่ของลูกหลาน. The worst behavior of children is not taking care of their parents.
20 พระสงฆ์อยู่ที่วัด พระอรหันต์อยู่ที่บ้าน พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ. A monk is at the temple. An Arahan is at home. Buddha is in your heart.
21 พ่อแม่ให้ชีวิต ลูกเล่าคิดให้สิ่งใด. Father and mother give you your life.
Have children ever thought of giving anything to them in return?
22 อย่าแต่งงานกับคนที่ดูดี แต่จงแต่งงานกับคนที่เป็นคนดี. Don't get married to a good looking person but to good person.
23 ก่อนแต่งงาน จงเปิดตาสองข้าง แต่เมื่อแต่งงานแล้ว จงปิดตาเสียข้างหนึ่ง. You should open your two eyes before getting married
but should close an eye after you get married.
24 อย่าเห็นแก่ตัว จนไม่เห็นหัวคนอื่น. Don't be so selfish that you don't care about anyone else.
25 ส่วนไหน ๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวม. No sector is as important as the public.
26 อยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดิน. If you only act for your own sake, it will last until only your death.
if you act for the sake of others. you will live in people's heart forever.
27 ระบบดี คนเลว จะดีขึ้น. ระบบแย่ คนดี จะแย่ลง. If a system is good. a bad person can become a better person.
In contrast, if a system is bad, a good person can become a terrible person.                                            ที่มา: จาก. ว.วชิรเมธีชีวทัศน์.เนชั่นสุดสัปดาห์. 23 กรกฎาคม 2553 ฉบับที่ 947 ปีที่ 19 หน้าที่ 57.
info@huexonline.com