MENU
TH EN

04. กีษกินธกัณฑ์

ภาพวาดกีษกินธกัณฑ์, ที่มา: www.allposters.com, วันที่เข้าถึง 23 กรกฎาคม 2565.
04. กีษกินธกัณฑ์
First revision: Jul.23, 2022
Last change: Jul.28, 2022
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.
 


หินทรายแกะสลักเป็นรูปการต่อสู้ระหว่างสุครีพกับพญาพาลี พบที่ปราสาทเชน เมืองเกาะแกร์ คริสต์ศตวรรษที่ 10 สูง 287 ซม. พบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2495 ปัจจุบันจัดวางไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา กรุงพนมเปญ (รหัส Ka.1664), เครดิตผู้ถ่ายภาพ และ NMC, ที่มา: Facebook เพจ "Andy Brouwer," วันที่เข้าถึง 28 กรกฎาคม 2565.


 


 
info@huexonline.com