MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: การเต้นรำพื้นบ้านของคนไทนุงในเวียดนาม แซ่วไท (xòe Thái), ที่มา: Facebook เพจ "กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ลาว-อีสานเพื่อเผ่าพันธุ์ลาว," โดยผู้ในนามว่า Chakrin Takky Wongpassanont, วันที่เข้าถึง 22 ธันวาคม 2564. 
002. ไทนุง หรือ ผู้นุง
First revision: Aug.11, 2021
Last change: Dec.22, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย 
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       ไทนุง หรือ ผู้นุง เป็นชาติพันธฺุ์กลุ่มใหญ่ทางภาคใต้ของกวางสีและทางเหนือของเวียดนาม (กลุ่มผู้เหลียว ก็เป็นกลุ่มย่อยหนึ่งของกลุ่มผู้นุง).
       มีตำนาน ประวัติศาสตร์โยงถึงผู้นำ ในช่วง พศว.ที่ 17 ชื่อ "หนงจื้อเกา" พยายามปลดแอก เหล่าชาวนุง หรือ น่ง จากราชวงศ์ซ่ง ได้ก่อตั้งราชอาณาจักรของผู้น่งขึ้นชื่อ "รัฐต้าหลี่" ถูกปราบปรามและก่อตั้งรัฐใหม่ชื่อ "รัฐหนานเทียน" และพยายามก็ตั้งรัฐใหม่อีกครั้งชื่อ "รัฐต้าหนาน" แต่ก็ถูกตีกระนาบโดยกองทัพเวียด ชาวนุงจำนวนไม่น้อยต้องหลบลี้อพยพมาแถวมณฑลยูนนาน.
       "หนง จื้อเกา" (Nong Zhigao) ถือเป็นวีรบุรุษ กล่าวขานเป็นตำนานมาหลายชั่วอายุคน อาจจะมีการกล่าวซ้ำกับวีรบุรุษในกาลต่อ ๆ หรือเป็นในนามว่า "ขุนเจือง" วีรชนผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทนุง ตลอดจนไทยวน และชนเผ่าไทต่าง ๆ 01.

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เวียดนาม "การเต้นรำพื้นบ้าน แซ่วไท (xòe Thái) ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท (ไทดำ ไทขาว และไทแดง)" ในเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกเพิ่มในรายการ "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ" โดย UNESCO หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาติ ซึ่งได้รับในระหว่างการประชุมครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส. จาก 02.


       กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของเวียดนาม ได้ร่วมมือกับสี่จังหวัดภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ได้แก่ เอียนบ๋าย ไลเจิว เซินลา และเดียนเบียน ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของวัฒนธรรมการเต้นรำ เพื่อรวบรวมและจัดทำเอกสารของ " ศิลปะการฟ้อนรำของชาวไทในเวียดนาม” เตรียมนำเสนอ UNESCO มาตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมา แซ่วไท เป็นรูปแบบของการเต้นรำที่มีการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเป็นการล้อมวงเต้นรำ หรือเรียกกันว่า แซ่ววง.

       แซ่วไทเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกิจกรรมของมนุษย์ในชุมชน การเต้นรำมักถูกนำเสนอในพิธีกรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม ชีวิตและการทำงาน เช่น งานแต่งงาน เทศกาลในหมู่บ้าน กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมเฉลิมฉลองในระดับเมือง.

       การเต้นรำแซ่วไท ที่ขึ้นชื่อที่สุด คือการเต้นรำแซ่วไท ที่เมืองลอ (เหงี่ยะโละ) จังหวัดเอียนบ๋าย แต่ละปีจะมีคนเข้าร่วมการเต้นรำแซ่วไท ที่เมืองลอ เป็นพัน ๆ คน(เมื่อ 3 ปีทึ่แล้ว มีคนเข้าร่วมเต้นรำในงานเทศกาลเต้นรำพื้นบ้าน แซ่วไท (xòe Thái) ทึ่เมืองลอ ถึง 5,000 คน นอกจากที่เมืองลอแล้ว ยังมีงานการเต้นรำพื้นบ้านแซ่วไท (xòe Thái) เป็นงานเทศกาลระดับเมืองจัดแบบใหญ่โต ที่เมืองสอ จังหวัดไลเจิว เมืองไล เมืองเดียนเบียนฟู (เมืองแถง) จังหวัดเดียนเบียน เมืองเอวียนเจิว (เมืองวัด) จังหวัดเซินลา02.

 

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. สรุปจากการบรรยายของ อ.ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร "ล้านนามหาปกรณัม,"ในการบรรยายที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), ระหว่างเดือนกุมภาพันธฺ์ 2564 - เมษายน 2564.
02. ปรับปรุงจาก. Facebook เพจ "กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ลาว-อีสานเพื่อเผ่าพันธุ์ลาว," โดยผู้ในนามว่า Chakrin Takky Wongpassanont, วันที่เข้าถึง 22 ธันวาคม 2564.  
info@huexonline.com