MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: ชาวไทดำ ที่มา: pantip.com และ Facebook เพจ "กลุ่มศึกษาลาว-อีสานเพื่อเผ่าพันธ์ุลาว," ตามลำดับ วันที่เข้าถึง 23 กรกฎาคม 2564.
008.  ไทดำ หรือ โส่ง01.
First revision: Jul.23, 2021
Last change: Aug.18, 2021
สืบค้น รวบรวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       มีชาวไทดำ อพยพมาถึงชุมพรและสุราษฏร์ธานี นับว่าการเดินทางมาไกลมากเมื่อคิดถึงต้นกำเนิดในลาวและเวียดนาม บรรพบุรุษของชาวไทดำ จังหวัดชุมพร ที่อพยพย้ายถิ่นมาจาก สปป.ลาว ในช่วงสงคราม เมื่อเข้ามาในประเทศไทยก็พากันตั้งถิ่นฐานที่กรุงเทพฯ และที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จนประชาชนที่ อ.เขาย้อยหนาแน่น ขาดที่ดินในการทำนา ก็ได้ขยับขยายอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2456 ในสมัยรัชกาลที่ 6.

       ชาวไทดำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อพยพมาจากภาคกลางเมื่อปี พ.ศ.2496 โดย ก็อพยพตามกันมา ซึ่งถิ่นฐานเดิมอยู่แถบจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ได้เข้ามาจับจองที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำตาปี ตอนช่วงกลาง ๆ เป็นทุ่งกว้าง ๆ เรียกว่า ทุ่งปากขอ อีกด้านหนึ่งคือ หมู่บ้านทับชัน ไทรงาม และท่าสะท้อน พี่น้องไทยดำอพยพมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทำนา ซึ่งมีพื้นที่เหมาะแก่การทำนา เป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำ

       ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้สืบต่อ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง.

ภาพแรงงาน (ไทดำ-โซ่ง, ไทพวน) ที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในเพชรบุรีขณะนั้น เป็นกลุ่มชนสำคัญที่มาช่วยสร้างพระนครคีรี จ.เพชรบุรี ราว พ.ศ.2402-2405, Cr.ภาพกรมศิลปากร พระนครคีรี 256102.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. Facebook เพจ "กลุ่มศึกษาลาว-อีสานเพื่อเผ่าพันธ์ุลาว," เขียนโดยผู้ใช้นามว่า ตุลา ศานติศุกร์, วันที่เข้าถึง 23 กรกฎาคม 2564.
02. จาก. Facebook เพจ "วิเคราะห์ประวัติศาสตร์," วันที่เข้าถึง 18 สิงหาคม 2564.
info@huexonline.com