MENU
TH EN

TH - จารึกหลักที่ 107: จารึกวัดบางสนุก

Title Thumbnail: จารึกวัดบางสนุก, ที่มา: Facebook ห้อง "ศฺรีทฺวารวตีศฺวร ปุณฺย", คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสาย ได้ให้เป็นวิทยาทาน02., วันที่เข้าถึง 23 สิงหาคม 2563. & Hero Image: จารึกลายสือไท ที่ค้นพบที่วัดบางสนุกอีกชิ้น, ที่มา: Facebook ห้อง "Sawaphol Suvanich" โพสต์เสริมโดย "Nubkao Kiatchaweephan", วันที่เข้าถึง 28 สิงหาคม 2563.
TH - จารึกหลักที่ 107: จารึกวัดบางสนุก
First revision: Aug.23, 2020
Last change: Aug.28, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     จารึกหลักที่ ๑๐๗ ชื่อว่าจารึกวัดบางสนุก พบที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ถูกนำมาจัดแสดงในงานสาส์นสมเด็จ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร นำมาจัดแสดงตั้งเคียงกับจารึกหลักที่ ๑.  จารึกวัดบางสนุกตีเวลาการสร้างที่ยุคพระเจ้าเลอไทย ลักษณะคล้ายกับจารึกหลักที่ ๑ แต่ในจารึกวัดบางสนุกมีสระ “โอะ” เพิ่มเข้ามาและการวางรูปสระพลิ้วกว่ามาก ซึ่งจะวางหน้า หลัง บน ก็วางและอ่านเป็นคำได้หมด ต่างจากจารึกหลักที่ ๑ ที่วางสระไว้ด้านหน้าเท่านั้น01,02.


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. Facebook ห้อง "Sawaphol Suvanich", วันที่เข้าถึง 28 สิงหาคม 2563.
02. จาก. ข้อความในกลุ่มไลน์ "สุโขทัยคดี", โดยผู้ใช้นามว่า "พชร แก้วนุกูล" โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2563.

PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: จารึกวัดบางสนุก, ที่มา: Facebook ห้อง "ศฺรีทฺวารวตีศฺวร ปุณฺย", เครดิตผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ส่งภาพให้เป็นวิทยาทาน, วันที่เข้าถึง 23 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 02: จารึกวัดบางสนุกพร้อมคำแปล, ที่มา: Facebook ห้อง "Sawaphol Suvanich", วันที่เข้าถึง 28 สิงหาคม 2563.
ภาพที่ 03: จารึกลายสือไท ที่ค้นพบที่วัดบางสนุกอีกชิ้น, ที่มา: Facebook ห้อง "Sawaphol Suvanich" โพสต์เสริมโดย "Nubkao Kiatchaweephan", วันที่เข้าถึง 28 สิงหาคม 2563.
          ...ม...
          ...นั้น(ร)...
          ...สี่สิบไม้สีฟั(น)...
          ...พันสี่ร้อย...
          ...ตอกดอกไม้...
          ...พระทั้งนั้น...
          ...(ฅ)สงฆ(า)กัน...
          ...งหล(าย)...


 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com