MENU
TH EN
Title Thumbnail: ภาพถ่ายทางอากาศเมืองอู่ทอง Hero Image: ภาพสลักหินพระพุทธรูป รวมทั้งเสมาธรรมจักรโบราณ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง, ที่มา: www.suphan.biz, วันที่เข้าถึง 17 มิถุนายน 2563.
เมืองอู่ทอง ตอนที่ 101.
First revision: Jun.17, 2020
Last change: Aug.04, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     อู่ทอง เป็นเมืองโบราณ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่ามีชุมชนที่สำคัญในการก่อร่างสร้างอารยธรรมขึ้นมาในภูมิภาค เชื่อมโยงกับอารยธรรมสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวารวดี (นักวิชาการปัจจุบันยังสันนิษฐานว่า ศูนย์กลางของทวารวดีคือ เมืองนครปฐม - แถบวัดพระประโทนเจดีย์ โดยมีเมืองหลัก ๆ ประกอบเป็นอาณาจักรทวารวดี อาทิ เมืองกาญจนบุรี และเมืองอู่ทอง เป็นต้น) เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อนพัฒนาร่วมกับอาณาจักรและเมืองใกล้เคียงในภูมิภาค พัฒนาการจนมาเป็นชนชาติไทยในปัจจุบัน


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01.  จาก. www.suphan.biz, วันที่เข้าถึง 17 มิถุนายน 2563.


PHOTO GALLERY:
ภาพที่ 01-06: ภาพจาก นางสาววันลีย์ กระจ่างวี ภัณฑารักษ์ /ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สืบค้นใน Facebook "กรุงเก่าของชาวสยาม : The Kingdom and People od Siam", วันที่เข้าถึง 17 มิถุนายน 2563.
ภาพที่ 07-10: ธรรมจักรศิลาพร้อมแท่นและเสา หลักฐานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองอู่ทอง สืบค้นใน Facebook "กรุงเก่าของชาวสยาม : The Kingdom and People od Siam", วันที่เข้าถึง 18 มิถุนายน 2563.
ภาพที่ 11-19: ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง สืบค้นใน Facebook "กรุงเก่าของชาวสยาม : The Kingdom and People od Siam", วันที่เข้าถึง 18 มิถุนายน 2563.
ภาพที่ 20-24: เมืองอู่ทอง ชื่อที่เรียกกันมาก่อน คือเป็นอำเภอหนึ่งของสุพรรณบุรี เหลือซากเจดีย์ร้างสมัยทวารวดีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ขนาดกลางก็มีบ้าง กรมศิลปากรสำรวจ และบูรณะ. ภาพกราฟฟิกสันนิษฐาน (ภาพที่ 020-023) และภาพซากเจดีย์ร้าง (ภาพที่ 024) โดย ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม, ที่มา: Facebook ห้อง"", วันที่เข้าถึง 04 สิงหาคม 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com