MENU
TH EN

018. ปราสาทเมืองสิงห์ - จ.กาญจนบุรี

018. ปราสาทเมืองสิงห์ - จังหวัดกาญจนบุรี
First revision: Jun.10, 2022
Last change: Jun.10, 2022

       ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย มีคูเมือง คันดิน และกำแพงเมืองศิลาแลงล้อมรอบ ภายในเมืองมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลือหลักฐานอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 1-4 โดยโบราณสถานหมายเลข 1 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นปราสาทศิลาแลงหลังใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงแก้วและระเบีงคดล้อมรอบ สร้างตรงกับประตูเมืองสิงห์ทางด้านทิศตะวันออก.

       จากการขุดแต่งกลุ่มโบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ พบประติมากรรมในพุทธศาสนานิกายมหายานตามแบบอิทธิพลวัฒนธรรมกัมพูชาโบราณสมัยบายนเป็นจำนวนมาก พบทั้งพระพุทธรูปปางนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร และนางปรัชญาปารมิตา ที่สำคัญคือการพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีหินทราย ลักษณะประทับยืนมี 1 เศียร ที่ด้านหน้ามวยผมเหนือพระนลาฎ ปรากฎรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปปางสมาธิ) มี 8 กร แต่ส่วนพระหัตถ์หักหายไปหมดแล้ว ลักษณะพระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรปิดลง พระโอษฐ์อมยิ้ม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ในงานศิลปกรรมกัมพูชาโบราณสมัยบายน01.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. Facebook เพจ "สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี," อ้างถึง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, วันที่เข้าถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565.
info@huexonline.com