MENU
TH EN

058. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Title Thumbnail: ทับหลังจำลองเป็นศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก (ราว พ.ศ.1140-1190), Hero Image: ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ถ่ายไว้เมื่อ 24 เมษายน 2565.
058. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว01.
First revision: Apr.22, 2022
Last change: Apr.29, 2022
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย 
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       ปราสาทเขาน้อย (Khao Noi Sanctuary) เป็นปราสาทในศิลปะกัมพูชาโบราณสมัยก่อนเมือพระนคร เป็นปราสาทอิฐสามหลังตั้งเรียงรายกัน แต่ปรักหักพังเหลือเพียงองค์กลางที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ในระหว่างการขุดแต่งได้พบจารึกกล่าวถึงขุนนางของพระเจ้าภววรมเทวะที่ 2 แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ระบุมหาศักราช 559 หรือ พ.ศ.1180 และพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ทับหลัง ศิวลึงค์ เครื่องถ้วยจีน เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้สามารถกำหนดอายุได้ว่า ปราสาทเขาน้อยน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการสร้างเพิ่มเติมอีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับเสริมจาก. ป้ายด้านล่างก่อนทางขึ้นปราสาทเขาน้อย, วันที่เข้าถึง 24 เมษายน 2565.

 
info@huexonline.com