MENU
TH EN

031. เมืองโบราณศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

031. เมืองโบราณศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี01.
First revision: Apr.22, 2022
Last Change: Apr.23, 2022
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกของลุ่มเจ้าพระยา เมืองศรีมโหสถมีการจัดการด้านน้ำในรูปแบบต่าง ๆ (ขุดสระ ขุดบ่อน้ำ ขุดคูน้ำ การทำคันดินกั้นน้ำ อันเป็นการบังคับทิศทางของน้ำ) ส่งผลให้เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองที่มีการพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และดำรงอยู่สืบเนื่องมานับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สมัยทวารวดีและกัมพูชาโบราณ ศรีมโหสถ นับเป็นนครรัฐที่สำคัญแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

กำเนิดและพัฒนาการของเมืองศรีมโหสถ
       เมืองศรีมโหสถ ตั้งอยู่บริเวณขอบชายดงศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ตอนต่อกับบริเวณที่ลุ่มทางเหนือและทิศตะวันตก กล่าวคือ ดงศรีมหาโพธิ์เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมนับตั้งแต่ใต้แม่น้ำปราจีนบุรีลงมาในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ และส่วนหนึ่งในเขตอำเภอกบินทร์บุรี และขอบเขตบางส่วนในอำเภอพนมสารคาม และอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะของพื้นที่ของดงศรีมหาโพธิ์จะมีลักษณะเป็นที่ดอนและลาดเอียงเล็กน้อยมาทางทิศเหนือ ส่วนบริเวณโดยรอบ ทั้งทางด้านทิศตะวันตกถัดจากชายดงศรีมหาโพธิ์ไปนั้นจะเป็นที่ลุ่มน้ำบางปะกง เป็นพื้นที่ท้องนากว้างใหญ่ แต่เดิมสันนิษฐานว่าในช่วงพศว.ที่ 12 พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงแต่เดิมเป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล และมีร่องน้ำอยู่หลายสายเข้ามายังพื้นที่บริเวณชายขอบดงศรีมหาโพธิ์ รวมทั้งผ่านเข้ามาถึงบริเวณที่ตั้งของเมืองศรีมโหสถ.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. "มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์" lek-prapai.org, วันที่เข้าถึง 22 เมษายน 2565.
info@huexonline.com