MENU
TH EN

055. ปราสาทบ้านไพล - อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Title Thumbnail & Hero Image: ปราสาทบ้านไพล, ที่มา: Facebook เพจ "สำรวจปราสาทอารยธรรม "เขมรโบราณ"," วันที่เข้าถึง 1 กรกฎาคม 2564.
055. ปราสาทบ้านไพล - อ.ปราสาท จ.สุรินทร์01.
First revision: Jul.01, 2021
Last change: Jul.01, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       ปราสาทบ้านไพล ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือสรุก (Srok) เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์ คือ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4x4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าหนือหน้ากาล (Kala หรือ กาฬ) ส่วนทับหลังปราสาทองค์ด้านทิศใต้สลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้ว.

       หลักฐานสำคัญ ที่ค้นพบ คือ ทับหลังหินทรายคล้ายศิลปะขอมแบบบาปวน แบบนครวัด กำหนดอายุ ( ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 - ต้นศตวรรรษที่ 17 ) ราว พ.ศ. 1553-1623 ยุคสมัย พระเจ้าสูรยวรมเทวะที่ 1 แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรือง อารยธรรมแบบบาปวน ตามหลักความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนา.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับเสริมบนฐานข้อมูลจาก. Facebook ห้อง "สำรวจปราสาทอารยธรรม "เขมรโบราณ"", โดยผู้ใช้นามว่า "ดากี้" วันที่เข้าถึง 1 กรกฎาคม 2564.
info@huexonline.com