MENU
TH EN

MP-10. ปรางค์สระเพลง - อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

Title Thumbnail: ปรางค์สระเพลง, ที่มา: nationtv/main/content/378736540, วันที่เข้าถึง 15 มิถุนายน 2564.
MP-10. ปรางค์สระเพลง - อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
First revision: Jun.15, 2021
Last change: Jun.19, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       ปรางค์สระเพลง01,02. ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกระโทก ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นโบราณสถานศิลปะกัมพูชาโบราณ  ทับหลังก่อด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีสระน้ำ 1 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีบารายขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออก โบราณสถานแห่งนี้ ยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดี แต่หลักฐานที่ปรากฎสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17. (เป็นศิลปะแบบบาปวน ยุคเดียวกับปราสาทพนมวัน พิมาย และปราสาทสต๊กก๊อกธม).

       ปรางค์สระเพลง เป็นอโรคยาศาล {ซึ่งเป็นศาสนสถานไว้รักษาโรคแก่ประชาชน  (มีรวม ๆ ราว 102 แห่ง) ในแว่นแคว้นสมัยพระเจ้าชัยวรมเทวะที่ 7 ซึ่งตรงกับ พศว.ที่ 18 ซึ่งข้อมูลยังขัดแย้งกับวรรคต้น - จึงต้องมีการสำรวจศึกษารายละเอียดกันต่อไป} สภาพทั่วไปปรักหักพังไปมาก องค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง แทบจะไม่มีเค้าโครงเดิมเหลืออยู่ เป็นเพียงซากศิลาแลงวางต่อกันขึ้นไปเท่านั้น โดยมีกำแพงศิลาแลงวางซ้อนกันเป็นแนวกำแพงแก้ว ท่ามกลางต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบ.

       ปรางค์ประธาน มีเหลืออยู่เฉพาะผนังด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ และกรอบประตูด้านทิศตะวันออก ที่คานประตูด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทย เขียนว่า พระปรางค์ศรีโสภณ ด้านนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีร่องรอยสระน้ำเก่าอยู่ บริเวณที่เป็นโคปุระนั้น ปัจจุบันเป็นเพียงเนินดินและกองศิลาแลงเท่านั้น.

       กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานปรางค์สระเพลง ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2524 บริเวณปรางค์มีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา. ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับเสริมจาก. nationtv.tv/
main/content/378736540, วันที่เข้าถึง 15 มิถุนายน 2564.
02. 
ปรับเสริมจาก. esanart.com/khom/ปรางค์สระเพลง, ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม, วันที่เข้าถึง 15 มิถุนายน 2564.
info@huexonline.com