MENU
TH EN

026. ปราสาทหินพนมรุ้ง - บุรีรัมย์

Title Thumbnail: ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ด้านหน้าของปราสาทประธาน ปราสาทพนมรุ้ง ถ่ายไว้เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563.
Hero Image: ปราสาทพนมรุ้ง ถ่ายจากทางดำเนินขึ้นไปยังปราสาท, ถ่ายไว้เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563


026. ปราสาทหินพนมรุ้ง - บุรีรัมย์01.
First revision: May 25, 2020
Last change: Nov.24, 2020


 

ผังปราสาทพนมรุ้ง, ที่มา: th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 25 พฤษภาคม 2563.

       ภูเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งนี้ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทเมื่อ 900,000 ปีมาแล้ว เมื่อบรรพบุรุษของกลุ่มชนในแถบนี้ (ทั้งที่มาจากที่ราบใกล้ตนเลสาบ (เขมรต่ำ) และกลุ่มชนในแถบเขมรสูง (โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ปัจจุบัน) ผนวกกับการรับอารยธรรมจากกลุ่มชนที่มาจากอินเดียใต้ พร้อมความเชื่อทางด้านศาสนาฮินดู-พราหมณ์) ขึ้นมาสร้างศาสนสถานบนยอดเขาแห่งนี้ ได้ดัดแปลงปล่องภูเขาไฟให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อการอุปโภคและบริโภค "พนมรุ้ง" เป็นชื่อเดิมของภูเขา และศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกนี้อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 หรือ พ.ศ.1532 ปรากฎคำนี้ในศิลาจารึก อักษรเขมรโบราณ พบที่ปราสาทพนมรุ้งถึง 4 หลัก คำว่า "พนมรุ้ง" มาจากภาษาเขมรว่า "วฺนํรุง" แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ มีความหมายตรงกับจารึกอักษรเขมรโบราณ ภาษาสันสกฤตในจารึกหลักอื่นว่า "สฺถูลาทฺริ" และ "สฺถูลไศล" ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย นิกายปศุปตะ ที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด การก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นบนยอดเขา จึงเปรียบเสมือนการสร้างวิมานที่ประทับของพระศิวะที่เชื่อกันว่าสถิตประทับบนยอดเขาไกรลาส สิ่งก่อสร้างบนปราสาทพนมรุ้ง แบ่งออกได้เป็น 4 สมัย ส่วนที่เก่าที่สุดคือปราสาทอิฐจำนวน 2 หลัง สร้างราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ตรงกับศิลปะเกาะแกร์ สมัยที่สองคือปราสาทน้อย สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะแบบบาปวน สมัยที่สาม คือสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่บนศาสนสถานแห่งนี้ ซึ่งมีปราสาทหลังใหญ่เป็นประธาน สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับศิลปะแบบนครวัด สมัยสุดท้าย คือบรรณาลัย 2 หลัง สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับศิลปะแบบบายน.  


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ปรับปรุงจาก. ป้ายอธิบายสรุปประสาทพนมรุ้ง ทางขึ้นด้านหน้า และด้านหลัง (สำหรับทางรถยนต์ขึ้น), รวบรวมไว้เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563. 
info@huexonline.com