MENU
TH EN

050. ปราสาทเขาโล้น - จ.สระแก้ว

Title Thumbnail: ทับหลังปราสาทเขาโล้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย-ชง-มูน ลี (Asian Art: Chong-Moon Lee) ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา, ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563., Hero Image: ปราสาทเขาโล้น, ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
050. ปราสาทเขาโล้น - จ.สระแก้ว01, 02. 
First revision: May 22, 2020
Last change: May 22, 2020

     ปราสาทเขาโล้น ปราสาทหลังเล็กๆ บนความยิ่งใหญ่.
ตัวปราสาทอาจจะอายุประมาณแค่ ๑,๐๐๐ ปี แต่จารึกที่พบที่นี่มีอายุอย่างน้อยก็ ๑,๓๕๐-๑,๔๐๐ ปี แสดงให้เห็นถึงการใช้สถานที่อย่างต่อเนื่อง.
     ทางทิศเหนือของปราสาทหลังนี้ ข้ามเขาซึ่งปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติตาพระยาไม่ไกลนักก็คือ ปราสาทหนองหงส์ ซึ่งกำลังมีเหตุการณ์เรียกร้องขอคืนทับหลังอยู่ในขณะนี้.
     ด้านใต้ไม่ใกลนัก คือ ปราสาทสดกก็อกธม อันเป็นที่รู้จักกันดี.
ด้านตะวันออก ไม่ไกลนักคือ ช่องสระแจง สถานที่พบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมะหรือเจ้าจิตรเสน (ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นหลักท้าย ๆ ของท่าน).
     ข้าพเจ้า (หมายถึง Kang Vol Khatshima) เชื่อว่า ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ ณ สถานที่บนเส้นทางข้ามภูเขา เชื่อมระหว่างพื้นดินส่วนบนซึ่งปัจจุบันคือภาคอีสานของไทย กับพื้นที่ส่วนล่าง ปัจจุบันคือภาคตะวันออกของไทย.
ข้าพเจ้า (หมายถึง Kang Vol Khatshima) สนับสนุน หากจะสามารถหาชิ้นส่วนที่เคยประดับอยู่ที่ปราสาทหลังนี้กลับคืนมา แม้จะอยู่ส่วนใดในโลกก็ตาม

     ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แม้ตัวปราสาทปัจจุบันจะอยู่สมัยพระนคร แต่มีจารึกที่เป็นอักษรแบบราชวงศ์ปัลลวะและแบบหลังราชวงศ์ปัลลวะด้วย อันแสดงให้เห็นถึงการใช้สืบเนื่องต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย เป็นพันปีที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ข้อมูลหลักจาก. ผู้ใช้นามว่า "Kang Vol Khatshima", ใน Facebook เขียนไว้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560., วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
02. ข้อมูลหลักจาก. oknation.nationtv.tv, โดยอาจารย์วรณัย พงศาชลากร, วันที่เขียน 23 พฤษภาคม 2560, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563. Photo Gallery
ภาพที่ 01-04: ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 05-10: ที่มา: 
ผู้ใช้นามว่า "Kang Vol Khatshima", ใน Facebook เขียนไว้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560., วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 01, 03: ปราสาทเขาโล้น ช่วงที่ยังมีทับหลังและเสาประดับกรอบประตูอยู่.
ภาพที่ 02: ทับหลังปราสาทเขาโล้น ปัจจุบันอยู่ ณ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย-ชง-มูน ลี (Asian Art: Chong-Moon Lee) ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ภาพที่ 04: ทางขึ้นปราสาทเขาโล้น

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com