MENU
TH EN

049. ปราสาทเขาโล้น - จ.สระแก้ว

Title Thumbnail: ทับหลังปราสาทเขาโล้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย-ชง-มูน ลี (Asian Art: Chong-Moon Lee) ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา, ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563., Hero Image: ปราสาทเขาโล้น, ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
049. ปราสาทเขาโล้น - จ.สระแก้ว01, 02. 
First revision: May 22, 2020
Last change: May 22, 2020

     ปราสาทเขาโล้น ปราสาทหลังเล็กๆ บนความยิ่งใหญ่.
ตัวปราสาทอาจจะอายุประมาณแค่ ๑,๐๐๐ ปี แต่จารึกที่พบที่นี่มีอายุอย่างน้อยก็ ๑,๓๕๐-๑,๔๐๐ ปี แสดงให้เห็นถึงการใช้สถานที่อย่างต่อเนื่อง.
     ทางทิศเหนือของปราสาทหลังนี้ ข้ามเขาซึ่งปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติตาพระยาไม่ไกลนักก็คือ ปราสาทหนองหงส์ ซึ่งกำลังมีเหตุการณ์เรียกร้องขอคืนทับหลังอยู่ในขณะนี้.
     ด้านใต้ไม่ใกลนัก คือ ปราสาทสดกก็อกธม อันเป็นที่รู้จักกันดี.
ด้านตะวันออก ไม่ไกลนักคือ ช่องสระแจง สถานที่พบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมะหรือเจ้าจิตรเสน (ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นหลักท้าย ๆ ของท่าน).
     ข้าพเจ้า (หมายถึง Kang Vol Khatshima) เชื่อว่า ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ ณ สถานที่บนเส้นทางข้ามภูเขา เชื่อมระหว่างพื้นดินส่วนบนซึ่งปัจจุบันคือภาคอีสานของไทย กับพื้นที่ส่วนล่าง ปัจจุบันคือภาคตะวันออกของไทย.
ข้าพเจ้า (หมายถึง Kang Vol Khatshima) สนับสนุน หากจะสามารถหาชิ้นส่วนที่เคยประดับอยู่ที่ปราสาทหลังนี้กลับคืนมา แม้จะอยู่ส่วนใดในโลกก็ตาม

     ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แม้ตัวปราสาทปัจจุบันจะอยู่สมัยพระนคร แต่มีจารึกที่เป็นอักษรแบบราชวงศ์ปัลลวะและแบบหลังราชวงศ์ปัลลวะด้วย อันแสดงให้เห็นถึงการใช้สืบเนื่องต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย เป็นพันปีที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. ข้อมูลหลักจาก. ผู้ใช้นามว่า "Kang Vol Khatshima", ใน Facebook เขียนไว้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560., วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
02. ข้อมูลหลักจาก. oknation.nationtv.tv, โดยอาจารย์วรณัย พงศาชลากร, วันที่เขียน 23 พฤษภาคม 2560, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563. Gallery
ภาพที่ 01-04: ที่มา: oknation.nationtv.tv, วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 05-10: ที่มา: 
ผู้ใช้นามว่า "Kang Vol Khatshima", ใน Facebook เขียนไว้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560., วันที่เข้าถึง 22 พฤษภาคม 2563.
ภาพที่ 01, 03: ปราสาทเขาโล้น ช่วงที่ยังมีทับหลังและเสาประดับกรอบประตูอยู่.
ภาพที่ 02: ทับหลังปราสาทเขาโล้น ปัจจุบันอยู่ ณ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย-ชง-มูน ลี (Asian Art: Chong-Moon Lee) ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ภาพที่ 04: ทางขึ้นปราสาทเขาโล้น

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com