MENU
TH EN

048. กู่บ้านเมย จ.ขอนแก่น

Title Thumbnail: และ Hero Image: ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะลพบุรี (บ้างก็ว่าศิลปะแปรรูป-บาปวน) ราว พ.ศ.ที่ 16-17 ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น, จาก Facebook เพจ "โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาย มมส.," โดยคุณนัฐพงษ์ ภูภักดี, วันที่เข้าถึง 02 เมษายน 2563.
048. กู่บ้านเมย - ขอนแก่น01,02.
First revision: Apr.02, 2020
Last change: Jun.13, 2022

     กู่บ้านเมย (เมย เป็นชือหมู่บ้าน แปลว่า ควาย เพราะที่นี่เลี้ยงควายเยอะมาก) ตั้งอยู่ที่บ้านเมย หมู่ที่ 8 ต.หนองสองห้อง อพเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีสิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไว้ สามรายการ คือ
  1. ฐานโบราณสถานศิลาแลง
  2. เสากรอบประตูมีจารึก
  3. ชิ้นส่วนธรณีประตูหินทราย
     จากจารึกเสากรอบประตูระบุว่า ในปีมหาศักราช 975 หรือปี พ.ศ.1556 หัวหน้าชุมชนที่บริเวณบ้านเมยในปัจจุบัน ซึ่งมีนามว่า "พระกัมรเตงอัญอนันตศรีย" ได้มอบหมายให้วะมา (ชื่อบุคคล) ทำพลีกรรมบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในอาศรม
     ซึ่งสามารถสันนิษฐานได้ว่า กู่บ้านบ้านเมยเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาประจำชุมชนโบราณแห่งนี้ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าศรีอุทยาทิตยวรมเทวะที่ 2 (พ.ศ.1593-1609) แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ.
          


     ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม: ฐานอาคารศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนาดกว้างประมาณ 8.30 เมตร ยาวประมาณ 22.30 เมตร ส่วนอาคารด้านบนไม่ปรากฎหลักฐาน พบชิ้นส่วนเสากรอบประตูหินทรายมีจารึกภาษาเขมร อักษรขอมโบราณ และธรณีประตูทำด้วยหินทราย

     สันนิษฐานว่า สร้างในปี พ.ศ.1596 หรือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าศรีอุทยาทิตยวรมเทวะที่ 2 แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ
ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก. finearts.go.th, วันที่เข้าถึง 02 เมษายน 2563.
02. จาก. Facebook เพจ "Isan Insight อีสานอินไซต์", วันที่เข้าถึง 13 มิถุนายน 2565.


 
info@huexonline.com