MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง, ที่มา: thilandtourismdirectory.go.th, วันที่เข้าถึง 4 กรกฏาคม 2563.
บางขลัง - เมืองโบราณระหว่างสุโขทัยและศรีสัชนาลัย
First revision: Jul.04, 2020
Last change: Jul.04, 2020
สืบค้น รวบรวม และเรียบเรียงโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 
     เมืองบางขลัง (หรือ บางฉมัง หรือ บางฉลัง) อันเป็นเมืองเก่าแก่ อยู่บนเส้นทางโบราณ ( ถนนพระร่วง) ระหว่างเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2 จารึกวัดศรีชุม อีกด้วย โดยเนื้อความบางส่วนในศิลาจารึกกล่าวว่า “…พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเอาพลมา ตบกันที่เมืองขลง ได้เวนบางขลงแก่พ่อขุนผาเมือง แล้วพ่อขุนผาเมือง เมืองราด เมืองสคา…”
     จากตำนานการสร้างพระธาตุดอยสุเทพเล่าว่า  พระมหาสุมนเถรเจ้าแห่งสุโขทัย เกิดนิมิตฝันอันประหลาดว่า พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า  ซึ่งพระเจ้าธรรมาอโศกราชให้อัญเชิญมาบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์เมืองปางจานั้น (สันนิษฐานว่า เมืองบางจา คือ บางจาลัง หรือ เมืองบางฉลัง หรือ เมืองบางขลัง เพราะ คนเหนือ ออกเสียง ช เป็น จ ... ช้าง เป็น จ้าง)
     ราวปีพ.ศ. 2530 ชาวเมืองบางขลังฝันว่ามีพระพุทธรูปถูกฝังอยู่ใต้ดิน ติดกับพื้นที่ วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง เมื่อขุดก็พบ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ร่วมสมัยศิลปสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประทับนั่งบนฐานสำเภาสังฆาฏิเขี้ยวตะขาบชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เพราะครั้งแรกที่ขุดพบเป็นพระพุทธรูปสีขาวจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดโบสถ์  ปัจจุบันประดิษฐาน ในพระอุโบสถหลังใหม่  หลวงพ่อขาวเนรมิต (พระศรีสุรีย์มงคลพลญาณ)01.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. จาก. www.museumthailand.com, วันที่เข้าถึง 4 กรกฎาคม 2563, Cr. Tuk-tukatkorat.BlongGang.com
    
    
info@huexonline.com