MENU
TH EN

33. วัดเจ้าจันทร์ - ศรีสัชนาลัย

Title Thumbnail และ Hero Image ได้ถ่ายไว้เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562.
33. วัดเจ้าจันทร์ - ศรีสัชนาสัย
First revision: Nov.12, 2019
Last change: Mar.04, 2022

     วัดเจ้าจันทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่ ควรต้องศึกษาลงรายละเอียดเชื่อมโยงกับวัดชมชื่น และวัดมหาธาตุเชลียง ถึงพัฒนาการชุมชนที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองเชลียง และการศึกษาขุดค้นบริเวณชั้นใต้ดินซึ่งแสดงถึงชั้นวัฒนธรรมที่มาก่อนเมืองเชลียง ย้อนไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 พบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ 12 โครง กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-11
     จากการขุดค้นของกรมศิลปากร บริเวณใกล้เคียง สำรวจตลิ่งแม่น้ำยม เมื่อเดือน ก.ค.2536 พบกลุ่มโบราณสถาน เศษถ่าน ดินเผาหนาแน่นอยู่ลึกลงจากผิวดินประมาณ 5-6 เมตร สันนิษฐานว่ามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-15

 

ปรางค์วัดเจ้าจันทร์, ที่มา: Facebook เพจ "กลุมเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร," วันที่เข้าถึง 4 มีนาคม 2565.

     จากการพิเคราะห์ชั้นดิน ลักษณะการฝังศพ มีการฝังแบบดั้งเดิม (ฝังทั้งโครง) เหตุหลักฐานการวัฒนธรรมแบบทวารวดี (พ.ศ.ที่ 10-11) พิเคราะห์ชั้นดินต่อไป พบการเผาแล้วนำกระดูกบรรจุในโถ (พ.ศ.ที่ 15-16) พบโถเคลือบสีขาวคล้ายเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ้ง (พ.ศ.1503-1699) 
     สันนิษฐานว่าบริเวณวัดเจ้าจันทร์และวัดชมชื่น เป็นที่ฝังศพมาก่อน01.


 
          
 
          


          

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย

01.  สรุปเรียบเรียงข้อมูลจาก. matichon.co.th/education/news_248891, วันที่เข้าถึง 18 เมษายน 2563.
info@huexonline.com