MENU
TH EN

002. เนินปราสาท - สุโขทัย

Title Thumbnail: ที่มา: www.thailandtopvote.com,
Hero Image: ที่มา: thailandtourismdirectory.go.th, วันที่เข้าถึง 10 พฤศจิกายน 2562

002. เนินปราสาท - สุโขทัย01.
First revision: Nov.09, 2019
Last change: Aug.27, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       เนินปราสาท เป็นโบราณสถานภายในกำแพงของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ทางทิศคะวันออกของวัดมหาธาตุ. โบราณสถานเนินปราสาทนี้ ประกอบด้วยฐานอาคาร รอบฐานบัวคว่ำบัวหงาย ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ขนาด 27.5*51.5 เมตร มีบันไดที่ด้านหน้าและด้านหลังอย่างละหนึ่งแห่ง.

       ร.6 เมื่อครั้งมาสำรวจเมืองเก่าสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.2450 ทรงสันนิษฐานว่า เนินดินรูปสี่เหลี่ยมนี้ น่าจะเป็นลานปราสาทและปราสาท ซึ่งอาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ เสนอว่า การขุดค้นทางโบราณคดีไม่พบหลักฐานที่พอจะบ่งชี้ได้ว่าสถานที่นี้เป็นปราสาทราชวัง อีกทั้งแผนที่เก่าทำในสมัย ร.5 ก็บ่งบอกว่าเป็นบริเวณเดียวกันกับวัดมหาธาตุ เป็นสิ่งก่อสร้างเนื่องในทางศาสนาของวัดมากกว่าเป็นพระราชวัง02.

       แต่เดิมพระราชวังของกษัตริย์สุโขทัย ควรเป็นตำหนักไม้ ตำแหน่งที่ตั้งควรอยู่เหนือศาลตาผาแดง ติดกับวัดสรศักดิ์ทางทิศตะวันตก ซึ่งจารึกวัดสรศักดิ์กล่าวว่า เป็นตำหนักของเจ้านายสุโขทัย เมื่อตอนกลาง พศว.ที่ 20 ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งเช่นนี้จะตรงกันกับตำแหน่งของพระราชวังกษัตริย์แบบกัมพูชาโบราณที่เมืองพระนครหลวง หรือนครธม.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 27 สิงหาคม 2564.
02. จาก. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร. พ.ศ.2546 หน้า 15.
info@huexonline.com