MENU
TH EN
Title Thumbnail: หน้าบันปราสาทหลักของปราสาทตาไน, ที่มา: angkorfocus.com, วันที่เข้าถึง 27 เมษายน 2564. 
41. ปราสาทตาไน
First revision: Apr.27, 2021
Last change: Apr.27, 2021
สืบค้น เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       ปราสาทตาไน (ប្រាសាទតានៃ) เป็นปราสาทหินที่สร้างในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในบริเวณเมืองโบราณพระนคร เสียมเรียบ กัมพูชา ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมเทวะที่ 7 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบารายตะวันออก อันเป็นแหล่งเก็บน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
       บริเวณปราสาทมีขนาดย่อม ๆ (55 ม.*47 ม.) สภาพปราสาทมีการผุพังกึ่งหนึ่ง
info@huexonline.com