MENU
TH EN

40. ปราสาทพนมชีศูร

Title Thumbnail: ปราสาทพนมชีศูร, ที่มา: Facebook เพจ "สำรวจปราสาทอารยธรรมขอม", โดยผ่านผู้ใช้นามว่า Sovannin Ny, วันที่เข้าถึง 24 เมษายน 2564.
Hero Image: บรรณาลัย หลังทิศเหนือ, ที่มา: Facebook เพจ "สำรวจปราสาทอารยธรรมขอม", วันที่เข้าถึง 16 พฤษภาคม 2564

40. ปราสาทพนมชีศูร (ជីសូរ)
First revision: Apr.24, 2021
Last change: Dec.05, 2022
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

       ปราสาทพนมชีศูร บ้างก็เรียก พนมจิสอร์ หรือ สุริยาดริ01. ตั้งอยู่บนเขาพนมชีศูร จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา อยู่ไปทางใต้ของกรุงพนมเปญประมาณ 60 กม. ด้วยความสูง 380 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล03. สร้างในสมัยพระเจ้าสูริยวรมเทวะที่ 1 (สูริยะวรพรรณที่ 1) ซึ่งคำว่าพนมจีซอร์ หรือ พนมชีศูร นี้ แปลเป็นภาษาไทยตรงกับคำว่า "ศรีสูรยบรรพต" สื่อถึงความหมายว่าเป็น "ภูเขาแห่งสูริยวรมัน(ที่ 1)"03. ช่วงกลางพศว.ที่ 16 (พ.ศ.1545-159203. หรือราว ค.ศ.1002-1050) เพื่อบูชาพระศิวะ ตามคติพราหมณ์- ฮินดู ไศวนิกาย.

       ภาพบรรณาลัย ตาม Hero Image ข้างต้น มีลวดลายและความละเอียดอ่อนเหมือน ปราสาทบันทายสรี ปราสาทวัดเอกพนม และปราสาทเขาพระวิหาร.
       รายละเอียด ศึกษาต่อในจารึกที่ K.31 จุดที่น่าศึกษามีจารึกที่กรอบวงกบประตู บรรณาลัยฝั่งทิศเหนือ02.

ภายในปราสาทประธาน, ถ่ายไว้เมื่อ 3 ธันวาคม 2565


หน้าบันและทับหลังทางเข้าปราสาท ทางทิศตะวันออก หน้าผาชัน, ถ่ายไว้เมื่อ 3 ธันวาคม 2565


หน้าบันและทับหลังปราสาทชั้นในของพนมชีศูร, ถ่ายไว้เมื่อ 3 ธันวาคม 2565.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01 อ้างอิงจากปราสาท (เขา) พระวิหาร, ดร.ธิดา สาระยา, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 4 มีนาคม 2552, หน้า 108.
02อ้างอิงจาก. Facebook เพจ "เที่ยวไปไทย-ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา-พม่า," โดยผู้ใช้นามว่า Voranai Pongsachalakorn, วันที่เข้าถึง 10 พฤศจิกายน 2564.
03อ้างอิงจาก. Facebook เพจ "สำรวจปราสาทอารยธรรม "เขมรโบราณ"", เขียนโดยและข้อมูลจาก Kang Vol Khatshima และ โชติวัฒน์ รุญเจริญ, วันที่เข้าถึง 27 กรกฎาคม 2565.
info@huexonline.com