MENU
TH EN

39. ปราสาทแม่บุญ และ บารายตะวันตก

Title Thumbnail: บารายตะวันตก, ที่มา: twitter.com/miscthailand/status/1284450123838132231, วันที่เข้าถึง 12 กันยายน 2563, Hero Image: ภาพจากป้ายที่แสดงบนปรำให้พักชมระหว่างการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 10 มิถุนายน 2562. 
39. ปราสาทแม่บุญ และบารายตะวันตก01, 02.
First revision: Sep.12, 2020
Last change: Jul.29, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     บารายตะวันตกนี้ขุดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ในสมัยพระเจ้าสูริยวรมเทวะที่ 1 มาสิ้นสุดในสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมเทวะที่ 2 และพระองค์ได้โปรดในสร้างปราสาทแม่บุญตะวันตก อันเป็นปราสาทในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูขึ้นบนเกาะกลางน้ำ.
     บารายหรือแหล่งเก็บน้ำนี้ อยู่ทางทิศตะวันตกของนครธม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวโดยประมาณ 2.1 * 7.8 กิโลเมตร บารายตะวันตกนี้ถือเป็นบารายขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองพระนคร และถือเป็นแหล่งน้ำสำรองที่ขุดด้วยมือมนุษย์ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก สามารถจุดปริมาณน้ำได้ 12-14 พันล้านแกลลอน หรือ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร. โดยคำนวณจากความลึกที่ขุดลงไปในดินราว 39 ฟุต.
     บารายตะวันตก หรือบารายตึกทลา (Baray Teuk Thla - แหล่งเก็บน้ำใสสะอาด - clear water reservoir)

 
          
ภาพจากซ้ายไปขวา: เทวรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์สัมฤทธิ์ พบที่บารายตะวันตก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานในกรุงพนมเปญ, ขอบคุณที่มาของภาพ: EJeab Academies ใน facebook, เทวรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์สัมฤทธิ์03, ที่มา: www.cambodiamuseum.info, วันที่เข้าถึง 13 กันยายน 2563.

     ในช่วงที่ผมได้ไปชมปราสาทแม่บุญตะวันตก เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 นั้น มีโครงการบูรณะปราสาทกันอยู่ขนานใหญ่ โดยร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ รัฐบาลกัมพูชา หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส องค์กรอัปสรา (APSARA National Authority) มูลนิธิของบริษัทน้ำมันโทเทล และสำนักฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศ เป็นต้น

    


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. en.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 12 กันยายน 2563.
02. จาก. ป้ายข้อมูลและภาพประกอบ ที่ปรำให้พักชมงานบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 10 มิถุนายน 2562.
03.  เทวรูปพระนารายณ์บรทมสิทธุ์สัมฤทธิ์นี้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ มีขนาด: สูง * ยาว * กว้าง * : 122 ซม. * 222 ซม. * 72.5 ซม. สร้างในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 11 พบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตก  PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01-07: ภาพบารายตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 10 มิถุนายน 2562.
ภาพที่ 08: ภาพจากป้ายที่แสดงบนปรำให้พักชมระหว่างการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตก, ถ่ายไว้เมื่อ 10 มิถุนายน 2562
ภาพที่ 09: บารายตะวันตก, ที่มา: twitter.com/miscthailand/status/1284450123838132231, วันที่เข้าถึง 12 กันยายน 2563.
ภาพที่ 10: เทวรูปพระนารายณ์บรรทมสิทธุ์สัมฤทธิ์, ที่มา:www.cambodiamuseum.info, วันที่เข้าถึง 13 กันยายน 2563. รายละเอียดตามคำอธิบาย 03. ข้างต้น

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com